Thủ tục về đất đai, tài sản khi doanh nghiệp làm thủ tục cổ phần hóa

Anh Minh

Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Đồng Tháp liên quan đến hướng dẫn thủ tục về đất đai, tài sản khi doanh nghiệp làm thủ tục thực hiện cổ phần hóa, Bộ Tài chính đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các cơ quan chức năng của địa phương hướng dẫn giải quyết vướng mắc của cử tri theo đúng quy định.

Pháp luật về đất đai, pháp luật về cổ phần hóa đã có quy định về việc xác định thu nộp tiền thuê đất và việc thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp.
Pháp luật về đất đai, pháp luật về cổ phần hóa đã có quy định về việc xác định thu nộp tiền thuê đất và việc thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp.

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Tháp gửi đến trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV về hướng dẫn các thủ tục về đất đai và tài sản đối với những công ty sau cổ phần hóa, Bộ Tài chính cho biết, việc thực hiện các thủ tục về đất đai phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và thuộc trách nhiệm hướng dẫn của các cơ quan chức năng của địa phương, thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Việc thu tiền thuê đất đối với tổ chức kinh tế được thực hiện theo quy định của pháp luật về thu tiền thuê đất từng thời kỳ như: Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005; Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009; Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010; Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 9/9/2016; Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Các văn bản quy định cụ thể trách nhiệm của UBND cấp tỉnh, các cơ quan chuyên môn trong việc xác định, thu nộp tiền thuê đất.

Liên quan đến vấn đề giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp được quy định tại pháp luật về cổ phần hóa doanh nghiệp từng thời kỳ như: Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004; Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007, Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011, Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung.

Như vậy, pháp luật về đất đai, pháp luật về cổ phần hóa đã có quy định về việc xác định thu nộp tiền thuê đất và việc thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp.

Về kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Tháp liên quan đến thủ tục về đất đai, tài sản khi doanh nghiệp làm thủ tục thực hiện cổ phần hóa, Bộ Tài chính cho biết, về vấn đề này thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về cổ phần hóa và thuộc trách nhiệm hướng dẫn của các cơ quan chức năng của địa phương.

Bộ Tài chính đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các cơ quan chức năng của địa phương giải quyết các vướng mắc của cử tri theo đúng quy định.