Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lãi tiền vay?

PV.

(Tài Chính) Nhằm giải đáp những vướng mắc của một số cục thuế và doanh nghiệp về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với lãi tiền vay của nhà thầu nước ngoài, ngày 17/04/2013, Tổng cục Thuế đã có văn bản số 1256/TCT-CS.

Ảnh minh họa. Nguồn:Internet
Ảnh minh họa. Nguồn:Internet
Theo đó, trong Công văn số 1256/TCT-CS của Tổng cục Thuế gửi Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết:

Thứ nhất, tại Mục II Phần E Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam quy định: "Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1999. Riêng khoản lãi tiền vay chỉ áp dụng đối với các Hợp đồng vay ký từ ngày 1/1/1999."

Thứ hai, tại tiết d, điểm 2.1 Mục II Phần B Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân tại Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam quy định về việc xác định doanh thu chịu thuế TNDN đối với: "Lãi tiền vay: như quy định tại điểm 8, Mục IV, phần A của Thông tư này. Riêng lãi tiền vay của hợp đồng vay vốn nước ngoài ký trước ngày 01/01/1999 không thuộc đối tượng chịu thuế theo hướng dẫn tại Thông tư này."

Thứ ba, tại Mục V Phần D Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên quy định về hiệu lực thi hành: "Đối với Hợp đồng nhà thầu, Hợp đồng nhà thầu phụ nước ngoài đã ký trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì việc xác định phương pháp nộp thuế, xác định số thuế phải nộp, quyết toán thuế được tiếp tục thực hiện như hướng dẫn tại Thông tư 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 và Thông tư số 95/1999/TT-BTC ngày 06/8/1999 cho đến khi kết thúc hợp đồng."

Thứ tư, tại tiết b11 điểm 3.1 Mục III Phần B Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 30/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam quy định: "Lãi tiền vay của hợp đồng vay vốn nước ngoài ký trước ngày 01/01/1999 không thuộc đối tượng chịu thuế theo hướng dẫn tại Thông tư này."

Thứ năm, tại Phần C Thông tư số 134/2008/TT-BTC nêu trên quy định về Tổ chức thực hiện: "Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và áp dụng từ 01/01/2009, thay thế cho Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam…"

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Keppel Land Watco I ký Hợp đồng vay vốn ngày 12/3/2001 với Keppel Land (SaiGon Centre Ltd tại Hồng Kong) với số tiền là 43.130.456 USD thì khoản tiền lãi phát sinh tại Hợp đồng nêu trên thuộc đối tượng chịu thuế TNDN theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC, Thông tư số 05/2005/TT-BTC và Thông tư số 134/2008/TT-BTC nêu trên.