Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc:

Chủ động mua, nhập lương thực, vật tư dự trữ quốc gia

Anh Minh

Để hoàn thành 100% chỉ tiêu, kế hoạch được giao, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Đông Bắc tiếp tục duy trì thực hiện tốt các phong trào thi đua của Ngành; đồng thời, tăng cường phối hợp với cấp có thẩm quyền để thực hiện kế hoạch mua, nhập lương thực, vật tư dự trữ quốc gia...

Cục DTNN khu vực Đông Bắc luôn duy trì bảo quản hàng hóa đảm bảo an toàn cả về số lượng và chất lượng.
Cục DTNN khu vực Đông Bắc luôn duy trì bảo quản hàng hóa đảm bảo an toàn cả về số lượng và chất lượng.

Phát huy hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành hoạt động dự trữ quốc gia, Cục DTNN khu vực Đông Bắc đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác.

Cụ thể, đơn vị đã hoàn thành 100% kế hoạch mua 10.500 tấn gạo và 3.000 tấn thóc nhập kho dự trữ quốc gia; tổ chức xuất viện trợ Philippines 200 tấn gạo dự trữ quốc gia; xuất hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Ninh: 147,275 tấn; xuất bán 10.000 tấn thóc và 1.986,616 tấn gạo (thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất năm 2021 chuyển sang và chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2022).

Cục luôn duy trì bảo quản hàng hóa đảm bảo an toàn cả về số lượng và chất lượng; áp dụng các đề tài khoa học kỹ thuật trong bảo quản hàng hóa; tỷ lệ hao hụt sau xuất kho thấp; tiếp tục quy hoạch, cải tạo và nâng cấp được một số kho dự trữ đảm bảo an toàn cho công tác bảo quản hàng hóa lưu kho.

Bên cạnh đó, đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tổ chức lao động, thanh tra, kiểm tra đầu tư xây dựng cơ bản đều được thực hiện đúng quy định của pháp luật...

Trên cơ sở kết quả đạt được, thời gian tới, Cục DTNN khu vực Đông Bắc tập trung thực hiện thắng lợi, toàn diện kế hoạch mua nhập, xuất bán lương thực; đảm bảo 100% hàng hóa bảo quản lưu kho luôn đủ về số lượng, an toàn về chất lượng; duy trì thực hiện tốt 5 nội dung điểm kho “An toàn - xanh - sạch, đẹp”.

Đồng thời, đơn vị thực hiện hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015; tiếp tục nghiên cứu khoa học và áp dụng các cải tiến kỹ thuật vào công tác bảo quản hàng dự trữ.

Trong công tác tổ chức cán bộ, đơn vị tiếp tục kiện toàn tổ chức cán bộ, sắp xếp điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bồi dưỡng nâng cao trình độ của cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Để đảm bảo thực hiện tốt chỉ tiêu mua, bán, xuất nhập lương thực, đơn vị chủ động bám sát chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục DTNN tích cực, chủ động thực hiện kế hoạch mua, bán; xuất, nhập lương thực, vật tư dự trữ thuộc kế hoạch năm 2023.

Ngoài các nội dung trên, Cục DTNN khu vực Đông Bắc đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tới toàn thể các cán bộ, công chức, người lao động; giám sát đôn đốc cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, chế độ báo cáo, bảo đảm chính xác, kịp thời, đáp ứng yêu cầu  công tác quản lý, điều hành trong toàn đơn vị.