Quyết định số 698/QĐ-BTC:

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua - Khen thưởng


(Tài chính) Ngày 8/4, Bộ Tài chính Quyết định số 698/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua - Khen thưởng.

Vụ Thi đua - Khen thưởng là đơn vị thuộc Bộ Tài chính, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thống nhất quản lý về hoạt động thi đua, khen thưởng đối với các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ và ngành Tài chính.

Mời download nội dung Quyết định: Quyet dinh so 751-QD-BTC.doc