Kho bạc Nhà nước Sơn La kiểm soát chi chặt chẽ, hiệu quả

Khánh Chi

Trong 11 tháng năm 2022, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Sơn La đã tích cực, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN), đáp ứng nhu cầu chi tiêu công và đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Nhờ đó, công tác kiểm soát chi NSNN tại đơn vị đã được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.

Tính đến ngày 28/11/2022, KBNN Sơn La đã thực hiện kiểm soát chi đạt 12.956 tỷ đồng
Tính đến ngày 28/11/2022, KBNN Sơn La đã thực hiện kiểm soát chi đạt 12.956 tỷ đồng

Thời gian qua, KBNN Sơn La đã chủ động phối hợp với cơ quan Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai nhiều giải pháp tích cực; xử lý kịp thời các vướng mắc để thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng NSNN, đảm bảo quản lý chặt chẽ các khoản chi NSNN theo đúng quy định của pháp luật.

Theo đó, KBNN Sơn La tổ chức triển khai nhiều biện pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; Chủ động rà soát, nắm vững tình hình giải ngân vốn đầu tư kế hoạch năm 2022 của từng dự án; Chú trọng các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để tham mưu, báo cáo các cấp có thẩm quyền có biện pháp tháo gỡ kịp thời...

Đơn vị cũng thực hiện kiểm soát chặt chẽ các khoản chi NSNN qua KBNN, đảm bảo đúng quy định của Luật NSNN;  đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn hiện hành; Chủ động rà soát, nắm vững tình hình giải ngân vốn đầu tư kế hoạch năm 2022 của từng dự án, chú trọng các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để tham mưu, báo cáo các cấp có thẩm quyền có biện pháp tháo gỡ kịp thời. Bên cạnh đó, chủ động đối chiếu, xác nhận số liệu giải ngân vốn đầu tư theo từng dự án để phục vụ điều chỉnh kế hoạch vốn, đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương.

Nhằm đảm bảo công tác chi NSNN chặt chẽ, đúng quy định, đơn vị kiên quyết từ chối thanh toán đối với các khoản chi chưa đúng chế độ, chính sách, tiêu chuẩn định mức và báo cáo cơ quan có thẩm quyền kịp thời những vướng mắc phát sinh.

Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN năm 2022, đơn vị đã phát hiện ra sai sót và yêu cầu sửa đổi, bổ sung các hồ sơ chưa đủ điều kiện thanh toán 8.990 hồ sơ do sai sót, thiếu thủ tục, hồ sơ, sai hình thức thanh toán, các yếu tố trên chứng từ sai…

Song song với đó, KBNN Sơn La đã hướng dẫn chủ đầu tư, đơn vị sử dụng ngân sách chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ, chứng từ gửi đến KBNN làm căn cứ thanh toán giải ngân theo quy định.

Đơn vị cũng tiến hành xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc theo Nghị định số 63/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 87/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc. Tính đến ngày 28/11/2022, KBNN Sơn La đã xử phạt 11 quyết định với 11 đơn vị do vi phạm hành chính trong lĩnh vực KBNN với tổng số tiền 16 triệu đồng nộp vào NSNN.

Ngoài ra, đơn vị tăng cường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày  20/01/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN; Quyết định số 230/QĐ-BTC ngày 24/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực KBNN. Chủ động thực hiện đề án thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN, góp phần thực hiện cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng đến giao dịch tại KBNN theo cơ chế "một cửa, một giao dịch viên" đúng quy trình..

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp trên, tính đến ngày 28/11/2022, KBNN Sơn La đã thực hiện kiểm soát chi đạt 12.956 tỷ đồng, bằng 68% dự toán năm.

Thời gian tới, để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm soát chi NSNN, tích cực đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư; rà soát, đôn đốc các đơn vị dự toán, chủ đầu tư thanh toán tạm ứng kịp thời.

Thực hiện kiểm soát chi NSNN đúng chính sách, chế độ đáp ứng nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, đặc biệt kiểm soát đối với các đơn vị sáp nhập, hợp nhất, giải thể, chi mua sắm, sửa chữa trong thời điểm cuối năm. Đồng thời, đáp ứng đầy đủ, kịp thời các khoản chi phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh, các khoản chi đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn theo quy định của cấp có thẩm quyền.