Kho bạc Nhà nước: Nâng cao chất lượng báo cáo tài chính nhà nước

Hải An

Công tác lập báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN) là nhiệm vụ được hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) thực hiện từ năm 2019. Hiện nay, BCTCNN năm 2021 đang được KBNN và các KBNN địa phương khẩn trương thực hiện.

Nhân viên Kho bạc Nhà nước thực hiện hoạt động nghiệp vụ.
Nhân viên Kho bạc Nhà nước thực hiện hoạt động nghiệp vụ.

Thực hiện quy định của Luật Kế toán năm 2015 và Nghị định số 25/2017/NĐ-CP của Chính phủ về BCTCNN và các văn bản hướng dẫn, thời gian qua, toàn hệ thống KBNN đã tập trung nguồn nhân lực, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, địa phương triển khai và hoàn thành việc tổng hợp, lập BCTCNN các năm 2018, 2019, 2020 trình Chính phủ trình Quốc hội theo đúng thời gian quy định.

Để có bức tranh tài chính tổng thể và đầy đủ hơn (mở rộng phạm vi các đơn vị cung cấp thông tin tài chính), việc cải thiện và nâng cao chất lượng BCTCNN năm 2021 là nhiệm vụ nặng nề đặt ra cho hệ thống KBNN nói chung. Với mục tiêu trên, KBNN đã yêu cầu các đơn vị KBNN cấp tỉnh nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lập BCTCNN.

Các đơn vị KBNN cũng đang tích cực, chủ động nghiên cứu các chế độ kế toán áp dụng trong khu vực nhà nước để từng bước nâng cao chất lượng công tác rà soát, kiểm tra báo cáo đầu vào, hỗ trợ các đơn vị trong quá trình kế toán, lập báo cáo tài chính hoặc báo cáo tài chính tổng hợp; ưu tiên bố trí nguồn nhân lực tham gia tổng hợp, lập BCTCNN tỉnh, báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện đảm bảo cả về số lượng và chất lượng.

Theo đánh giá của Cục KBNN (thuộc KBNN), sau 3 năm thực hiện lập BCTCNN, các cơ quan, đơn vị liên quan đã phần nào nhận thức được trách nhiệm và tích cực, chủ động trong việc lập, gửi BCTCNN. Các cấp lãnh đạo, tổ chức quốc tế, các chuyên gia trong nước và nước ngoài đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc với Việt Nam trong quá trình lập BCTCNN, từ đó đã có những chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ thiết thực, hiệu quả giúp Việt Nam bớt được nhiều khó khăn trong việc lập BCTCNN.

Trên thực tế, tại Khánh Hòa, sau 3 năm thực hiện lập BCTCNN, các cơ quan, đơn vị liên quan đã nhận thức được trách nhiệm và tích cực, chủ động phối hợp tốt với KBNN Khánh Hòa trong việc lập, gửi BCTCNN.

Để tổng hợp, lập BCTCNN Tỉnh đúng tiến độ, KBNN Khánh Hòa đã công bố danh sách các đơn vị thuộc đối tượng lập BCTCNN; công bố danh sách cán bộ hỗ trợ nghiệp vụ và hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp địa chỉ khai thác tài liệu hướng dẫn sử dụng trên Cổng thông tin điện tử (https://bctcnn.vst.mof.gov.vn); quy định thời hạn gửi BCTCNN.

Đồng thời, lưu ý một số nội dung liên quan đến việc gửi báo cáo cung cấp thông tin đối với UBND cấp xã, ban quản lý dự án… mở rộng kênh thông tin để trao đổi giữa kho bạc với cơ quan tài chính, các ban, ngành, địa phương; giữa người cung cấp thông tin và người tiếp nhận thông tin trao đổi các vướng mắc để có BCTCNN đầy đủ, chính xác, kịp thời. Đến thời điểm hiện tại, KBNN Khánh Hòa đã hoàn thành lập BCTCNN tỉnh năm 2021.

Trên cơ sở số liệu thu thập được từ 423 đơn vị có trách nhiệm gửi báo cáo cung cấp thông tin tài chính, KBNN Khánh Hòa đã phân tích, thuyết minh đầy đủ, rõ ràng, chính xác các số liệu trên BCTCNN tỉnh về: Tình hình tài sản và nguồn hình thành tài sản nhà nước của tỉnh tại thời điểm cuối năm; Kết quả hoạt động tài chính nhà nước của năm; báo cáo lưu chuyển tiền tệ trình bày cụ thể các luồng tiền thực thu vào, thực chi ra trong năm tài chính và số dư tiền (và tương đương tiền) của Nhà nước tại thời điểm kết thúc năm tài chính… Sau khi hoàn thành việc tổng hợp, KBNN Khánh Hòa đã xin ý kiến góp ý của 35 đơn vị cấp tỉnh và cấp huyện cho dự thảo BCTCNN tỉnh. Kết quả các cơ quan, đơn vị, địa phương đều thống nhất số liệu và thuyết minh, phân tích.

Trong khi đó, để công tác lập BCTCNN trên địa bàn Tỉnh được nhanh, kịp thời và đầy đủ, KBNN Lạng Sơn đã tích cực, chủ động và thường xuyên đôn đốc các đơn vị có liên quan gửi báo cáo tài chính đúng thời hạn. Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, do các trường học chuyển thành đơn vị dự toán cấp I trong năm 2022 tăng lên gần 600 đơn vị và các trường này đều phải thực hiện lập BCTCNN gửi trực tiếp đến KBNN, trong khi khả năng và trình độ của đội ngũ kế toán và cán bộ làm công tác tài chính còn yếu nên còn khó khăn trong việc lập và kiểm tra BCTCNN.

KBNN Lạng Sơn hiện cũng đang tiếp tục yêu cầu các đơn vị dự toán cấp I nâng cao chất lượng, hiệu quả nguồn nhân lực làm công tác kế toán thông qua việc đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, tuyển dụng, sắp xếp, bố trí nhân sự đáp ứng yêu cầu công việc.