VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Định mức sử dụng xe ô tô công của đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Định mức sử dụng xe ô tô công của đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục

Định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của Cục, Vụ, Ban và tổ chức tương đương thuộc, trực thuộc Tổng cục và tổ chức tương đương được quy định cụ thể tại Thông tư số 24/2019/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính Phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

Mức khoán kinh phí sử dụng ô tô công

Định mức sử dụng ô tô công của đơn vị thuộc, trực thuộc cơ quan trung ương

Đến năm 2020 lượng xe ô tô công sẽ giảm từ 30% đến 50%

Sẽ có quy định mới về sử dụng xe ô tô công

Thông tư số 24/2019/TT-BTC hướng dẫn, đối với nhóm đơn vị có số biên chế dưới 50 người/01 đơn vị, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung được xác định cho nhóm đơn vị này theo công thức sau:

Định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung
(xe)

=

Số lượng các đơn vị có số biên chế dưới 50 người
(đơn vị)

:

3

Trường hợp có kết quả dư từ 0,5 trở lên thì được làm tròn số thêm 01 xe; trường hợp có kết quả dư dưới 0,5 thì làm tròn số xuống.

Thông tư số 24/2019/TT-BTC dẫn chứng ví dụ cụ thể: Tổng cục A có 10 đơn vị có số biên chế dưới 50 người/01 đơn vị thì định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tối đa xác định cho nhóm đơn vị này là 10 : 3 = 3,33, làm tròn xuống là 03 xe; Tổng cục B có 11 đơn vị có số biên chế dưới 50 người/01 đơn vị thì định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tối đa xác định cho nhóm đơn vị này là 11 : 3 = 3,67, làm tròn lên là 04 xe.

Đối với nhóm đơn vị có số biên chế từ 50 người trở lên/01 đơn vị, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của nhóm đơn vị này được xác định như sau:

Định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung
(xe)

=

Số lượng đơn vị có số biên chế từ 50 người trở lên
(đơn vị)

:

2

Thông tư hướng dẫn, trường hợp có kết quả dư (bằng 0,5) thì được làm tròn số thêm 01 xe. Ví dụ: Bộ A có 11 đơn vị có số biên chế dưới 50 người/01 đơn vị thì định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tối đa xác định cho nhóm đơn vị này là 11 : 2 = 5,5, làm tròn lên là 06 xe.

Đối với nhóm đơn vị mà trụ sở làm việc không nằm chung địa bàn tỉnh, thành phố với trụ sở của Tổng cục, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung được xác định cho nhóm đơn vị này tối đa 01 xe/01 đơn vị.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM