Đến năm 2020 lượng xe ô tô công sẽ giảm từ 30% đến 50%

Thực hiện nghiêm quy định trong quản lý tài sản công; tổ chức sắp xếp, xử lý xe ô tô theo tiêu chuẩn, định mức; phấn đấu đến năm 2020 giảm 30%-50% lượng xe ô tô công.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trình bày báo cáo tại phiên họp thứ 33, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trình bày báo cáo tại phiên họp thứ 33, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo Báo cáo của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTKCLP) năm 2018 do Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày tại phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) chiều 12/4, trong năm 2018, nhiều chính sách về tài chính, thuế, ngân sách nhà nước (NSNN) được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới; cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan được đẩy mạnh, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Chi NSNN được kiểm soát chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả hơn.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ ra rằng, năm 2018, công tác THTKCLP đã có những chuyển biến tích cực hơn trước, đạt được nhiều kết quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH. Tuy nhiên, kết quả THTKCLP trong từng lĩnh vực còn có những khó khăn, hạn chế như đã phân tích, đánh giá trên đây.

Bên cạnh những bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt Luật THTKCLP, vẫn còn tình trạng lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước chưa thực hiện nghiêm túc, như: Chậm ban hành Chương trình THTKCLP năm 2018; chậm báo cáo kết quả THTKCLP năm 2018; chưa thực hiện Thông tư số 129/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về đánh giá kết quả THTKCLP trong chi thường xuyên.

Để khắc phục những hạn chế, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã được Chính phủ nêu rõ trong Báo cáo, theo đó sẽ tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, phối hợp đồng bộ với chính sách tiền tệ và các chính sách khác; siết chặt kỷ luật tài chính - NSNN.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay; từng bước thu hẹp phạm vi sử dụng nợ công. Thực hiện nghiêm quy định trong quản lý tài sản công; tổ chức sắp xếp, xử lý xe ô tô theo tiêu chuẩn, định mức; phấn đấu đến năm 2020 giảm 30%-50% lượng xe ô tô công.

Đối với thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ nhưng phải thực hiện tiết kiệm từ chủ trương đầu tư, chỉ quyết định chủ trương đầu tư các dự án có hiệu quả và phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công.

Việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng, khắc phục tình trạng lãng phí nguồn lực đất đai, tài nguyên, khoáng sản là giải pháp quan trọng được Chính phủ tiếp tục triển khai, đồng thời với việc tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Đất đai, quy hoạch sử dụng đất; nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 41,85%...

Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức, chế độ và tăng cường thanh tra, kiểm tra THTKCLP trong các lĩnh vực; đặc biệt là xử lý nghiêm, công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm.

"Chính phủ cũng cam kết tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện triệt để tiết kiệm năng lượng, vật tư, chi phí đầu vào; tiếp tục cơ cấu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước; xử lý dứt điểm tồn tại, yếu kém của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước…" - Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.