VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thanh toán khi chấm dứt hợp đồng lao động?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thanh toán khi chấm dứt hợp đồng lao động?

Ngày 07/01/2021, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 51/TCT-DNNCN trả lời Công ty TNHH nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam về chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với các khoản thanh toán cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Chính sách tài chính hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với đại dịch Covid-19

Điểm mới về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Cơ quan thuế phải công khai thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế

Người nộp thuế phải hoàn thành các nghĩa vụ gì trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế?

Đăng ký thuế cho người phụ thuộc như thế nào?

Tổng cục Thuế cho biết, chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN) được quy định rõ tại Điều 3 Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội (đã được sửa đổi bởi khoản 1, Điều 1 Luật số 26/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN ngày 22/11/2012 của Quốc hội) và Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNCN và hướng dẫn thi hành Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ đã quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN.

Theo đó, đối với các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công từ 2 triệu đồng/lần trở lên cho người lao động vào thời điểm sau khi đã chấm dứt hợp đồng lao động thì doanh nghiệp phải thực hiện khấu trừ thuế TNCN của người lao động theo mức 10% trên tổng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công.

Trong trường hợp người lao động chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của người lao động sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì người lao động có thu nhập cần làm cam kết gửi doanh nghiệp để làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM