VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Tổng hợp một số chính sách tài chính có hiệu lực từ tháng 6/2021

Tổng hợp một số chính sách tài chính có hiệu lực từ tháng 6/2021

Quy định mới về Hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần; Thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy; Hướng dẫn quản lý kinh phí thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông... là những chính sách mới về lĩnh vực tài chính có hiệu lực từ tháng 06/2021.

Chính sách tài chính phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam

Gỡ khó về cơ chế, chính sách tài chính trong lĩnh vực tài nguyên - môi trường

Chính sách tài chính hỗ trợ doanh nghiệp, người dân trong đại dịch Covid-19

Chính sách tài chính có hiệu lực từ tháng 5/2021

Tổ chức, cá nhân được phép khai thác, sử dụng thông tin bảo hiểm

Ngày 31/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 43/2021/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm. 

Theo đó, Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm là cơ sở dữ liệu của Chính phủ được xây dựng thống nhất trên toàn quốc, dùng chung cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm cung cấp chính xác, kịp thời thông tin về bảo hiểm phục vụ công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và yêu cầu chính đáng của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Cơ quan, tổ chức và cá nhân được phép khai thác và sử dụng thông tin của mình, thông tin cá nhân của người khác nếu được người đó đồng ý theo quy định của pháp luật.

Nghị định số 43/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/6/2021.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Nghị định số 43/2021/NĐ-CP.

Hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Ngày 07/04/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 26/2021/TT-BTC về hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Theo Thông tư, công ty cổ phần được chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các luật chuyên ngành và các quy định của pháp luật về doanh nghiệp hiện hành và hạch toán theo quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

Thông tư hướng dẫn nguyên tắc hạch toán kế toán, phương pháp kế toán một số nghiệp vụ xử lý tài chính trước thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần, lập báo cáo tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp, hướng dẫn mở sổ kế toán của công ty cổ phần theo chế độ kế toán doanh nghiệp. Ngoài ra, Thông tư cũng quy định phương pháp, trình tự lập báo cáo và trách nhiệm của các đơn vị trong việc lập báo cáo…

Thông tư số 29/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/6/2021.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 26/2021/TT-BTC.

Thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy

Ngày 19/04/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 27/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

Theo Thông tư số 27/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính, thủ tục tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy thực hiện tại Chi cục Hải quan cửa khẩu theo quy định của pháp luật và có trách nhiệm nộp đầy đủ 01 bộ hồ sơ quy định cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy.

Đối với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập khẩu có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu thông tin trên giấy tạm nhập khẩu, thông tin trên tờ khai hải quan với thực tế hàng hóa.

Thông tư số 27/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 02/6/2021.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 27/2021/TT-BTC.

Hướng dẫn quản lý kinh phí thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Ngày 28/4/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 29/2021/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý kinh phí thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Cụ thể, các nội dung chi tổ chức họp thẩm định sách giáo khoa bao gồm: Chi thuê hội trường, phòng họp, trang thiết bị phục vụ cho các cuộc họp thẩm định (nếu có), bao gồm thuê thiết bị công nghệ thông tin, máy in, máy photocopy, máy chiếu, thuê đường truyền; Các khoản chi phục vụ trực tiếp họp Hội đồng thẩm định (điện, nước, thông tin liên lạc, văn phòng phẩm, chuyển phát tài liệu đến thành viên của Hội đồng); theo thực tế phát sinh.

Mức chi tiền công họp thẩm định đối với Chủ tịch Hội đồng thẩm định, tối đa 200.000 đồng/người/buổi; đối với Phó Chủ tịch, ủy viên, thư ký Hội đồng thẩm định, tối đa 150.000 đồng/người/buổi.

Đối với chi tiền công đọc thẩm định tài liệu trước phiên họp cho thành viên Hội đồng thẩm định, tối đa 50.000 đồng/tiết/người.

Thông tư số 29/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/6/2021.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 29/2021/TT-BTC.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM