VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Xây dựng Nghị định quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp

Xây dựng Nghị định quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp

Ngày 18/11/2020, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 171/NQ-CP thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và chuyển nhượng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Bộ Tài chính kiến nghị thêm chế tài xử lý doanh nghiệp “ma” trốn thuế

Nghiên cứu đề xuất không tính thuế tiêu thụ đặc biệt với linh kiện ô tô sản xuất trong nước

Bộ Tài chính phối hợp giải quyết thủ tục nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực hải quan

Mức chi đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao

Nghị quyết nêu rõ, trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Tờ trình số 111/TTr-BTC ngày 28/8/2020, Công văn số 10447/BTC-TCDN ngày 28/8/2020, Công văn số 13238/BTC-TCDN ngày 29/10/2020, các thành viên Chính phủ đã thống nhất thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Nghị quyết số 171/NQ-CP đã được tiếp thu các ý kiến Thành viên Chính phủ về 5 chính sách chủ yếu theo đề xuất của Bộ Tài chính.

Theo đó, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng Nghị định trình Chính phủ ngay trong quý I/2021 theo trình tự thủ tục, rút gọn và bảo đảm lấy đủ ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của Nghị định.

Bộ Tài chính cho biết, Nghị định về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và chuyển nhượng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp được ban hành sẽ quy định rõ về việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa và các hình thức sắp xếp, chuyển đổi sở hữu khác của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ, cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập và nguồn thu từ thoái vốn nhà nước.

Hiện nay, công tác quản lý thu, đối chiếu nợ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp vẫn phụ thuộc khối cơ quan đại diện chủ sở hữu tại các địa phương và hiệu quả không cao, khó xử lý dứt điểm các khoản nợ Quỹ của các doanh nghiệp địa phương. Ngoài ra, việc điều hành Quỹ không đảm bảo công bằng giữa các địa phương, nguồn thu được cân đối theo Luật Ngân sách nhà nước tương ứng với số các địa phương nộp về Quỹ.

Do vậy, Bộ Tài chính đề nghị thay đổi mô hình quản lý nguồn thu về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp hiện nay sang thu trực tiếp về ngân sách nhà nước; phân cấp thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Theo Bộ Tài chính, việc ban hành Nghị định này là cần thiết nhằm hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn thu này. Khoản thu này phải nộp đầy đủ, kịp thời và phải được đưa vào dự toán Ngân sách nhà nước hàng năm, kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư công trung hạn, ưu tiên đầu tư cho các dự án quan trọng, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao, đồng thời, đảm bảo nguồn lực hỗ trợ quá trình cơ cấu lại, sắp xếp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM