VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Xây dựng quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu, chi trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư

Các khoản chi trong lựa chọn nhà đầu tư phải đúng mục đích, đúng chế độ của Nhà nước. Ảnh: Internet.

Xây dựng quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu, chi trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư

Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu, chi trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư.

Quy định quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

Đính chính Thông tư số 38/2021/TT-BTC

Bãi bỏ Thông tư quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp

Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của DATC

Bãi bỏ Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục thanh lý rừng trồng và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ thanh lý rừng

Theo đó, dự thảo quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu, chi trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư tại dự án đầu tư theo phương thức PPP theo quy định tại Nghị định số 35/2021/NĐ-CP và tại dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa theo quy định tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

Dự thảo quy định mguyên tắc quản lý các khoản chi trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư. Theo đó, các khoản chi trong lựa chọn nhà đầu tư phải đúng mục đích, đúng chế độ của Nhà nước.

Việc tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công, chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước quy định tại dự thảo Thông tư này và các quy định khác có liên quan.

Chi phí trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP gồm: chi phí lập, thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển; chi phí đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển; chi phí thẩm định kết quả sơ tuyển; chi phí lập, thẩm định hồ sơ mời đàm phán, hồ sơ mời thầu....

Dự thảo nêu rõ, chi phí trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, dự án phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa bao gồm: chi phí lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

Đáng chú ý, nguồn thu trong lựa chọn nhà đầu tư gồm: các khoản thu từ bán hồ sơ mời thầu và các khoản thu khác (nếu có) sau khi thực hiện các nghĩa vụ thuế được bên mời thầu nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra còn có các khoản thu do nhà đầu tư được lựa chọn chịu trách nhiệm hoàn trả các khoản chi phí quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư này được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hợp đồng PPP, hợp đồng giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, dự án phải thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo pháp luật chuyên ngành, pháp luật xã hội hóa được ký kết.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM