Có được cho thuê đất trong hành lang an toàn công trình?

Theo Chinhphu.vn

Ông Huỳnh Văn Linh (Kiên Giang) hỏi: UBND xã nơi tôi ở cho một số hộ thuê đất trong hành lang bảo vệ công trình thủy lợi như vậy có đúng quy định không? Nếu không đúng thì trường hợp này người dân có được thuê đất theo hình thức không thông qua bán đấu giá được không?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ông Linh cũng muốn biết quy định và thẩm quyền cho thuê đất hành lang bảo vệ công trình thủy lợi do Nhà nước quản lý như thế nào? Căn cứ pháp lý để thực hiện?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Phần diện tích đất nằm trong hành lang bảo vệ an toàn công trình thuỷ lợi được quản lý, sử dụng theo quy định tại Điều 157 Luật Đất đai và Điều 57 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Theo quy định tại Khoản 4 và Khoản 5, Điều 56 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì:

“4. Tổ chức trực tiếp quản lý công trình có hành lang bảo vệ an toàn có trách nhiệm chủ trì phối hợp với UBND cấp xã và Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi có công trình rà soát hiện trạng sử dụng đất trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn công trình để kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo quy định sau:

a) Trường hợp sử dụng đất có ảnh hưởng đến việc bảo vệ an toàn công trình hoặc trường hợp hoạt động của công trình có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sức khỏe của người sử dụng đất thì cơ quan có chức năng quản lý Nhà nước đối với công trình tiến hành thẩm định mức độ ảnh hưởng, nếu phải thu hồi đất thì đề nghị UBND cấp có thẩm quyền để quyết định thu hồi đất đó. Người có đất thu hồi được bồi thường, hỗ trợ đối với đất và tài sản gắn liền với đất đã có từ trước khi hành lang an toàn công trình được công bố, tái định cư theo quy định của pháp luật.

Trường hợp việc sử dụng đất gây ảnh hưởng đến việc bảo vệ an toàn công trình thì chủ công trình và người sử dụng đất phải có biện pháp khắc phục. Chủ công trình phải chịu trách nhiệm đối với việc khắc phục đó; nếu không khắc phục được thì Nhà nước thu hồi đất và người có đất thu hồi được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật;

b) Trường hợp sử dụng đất không thuộc quy định tại Điểm a Khoản này thì người đang sử dụng đất trong hành lang bảo vệ an toàn công trình được tiếp tục sử dụng đất theo đúng mục đích đã được xác định và phải tuân theo các quy định về bảo vệ an toàn công trình;

c) Đất trong hành lang an toàn công trình được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai, trừ trường hợp đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất.

Người được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chỉ được sử dụng đất theo quy định tại Điểm b Khoản này.

5. Cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý công trình có hành lang bảo vệ an toàn chịu trách nhiệm chính về việc bảo vệ an toàn công trình. Trường hợp hành lang bảo vệ an toàn công trình bị lấn, bị chiếm, sử dụng trái phép thì phải kịp thời báo cáo và yêu cầu UBND cấp xã nơi có hành lang bảo vệ an toàn công trình xử lý”.

Như vậy, vẫn có những trường hợp người dân hoặc UBND cấp xã nơi có đất được phép sử dụng, quản lý đối với diện tích đất nằm trong hành lang an toàn công trình thủy lợi.

Trong trường hợp diện tích đất nằm trong hành lang an toàn công trình thủy lợi thuộc diện tích đất công ích do UBND xã quản lý thì được phép cho thuê theo quy định tại Điều 132 của Luật Đất đai năm 2013.