Có giới hạn doanh nghiệp kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó?

Theo Chinhphu.vn

Kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó là hoạt động kinh doanh có điều kiện, chỉ những doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó quy định tại Nghị định số 06/2017/NĐ-CP mới được tổ chức các cuộc đua ngựa, đua chó và kết quả được sử dụng để kinh doanh đặt cược.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bà Thanh Huyền (Hà Nội) tham khảo Mục 2 Chương IV Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24/1/2017 của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế thấy quy định chỉ cho phép một doanh nghiệp được tổ chức thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế. Tuy nhiên, Mục 1 Chương VI của Nghị định nêu trên không đề cập đến số lượng tổ chức được phép kinh doanh đặc cược đua ngựa, đua chó.

Bà Huyền hỏi, có thể hiểu là số lượng tổ chức được phép kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó sẽ là không giới hạn?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24/1/2017 của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế:

Tại Điều 3 quy định về nguyên tắc kinh doanh đặt cược: “Điều 3. Nguyên tắc kinh doanh đặt cược

1. Kinh doanh đặt cược là hoạt động kinh doanh có điều kiện, không khuyến khích phát triển, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền để bảo đảm tuân thủ đúng quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật có liên quan.

2. Chỉ những doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược theo quy định tại Nghị định này và doanh nghiệp quy định tại Khoản 1, Điều 79 Nghị định này mới được kinh doanh đặt cược...”.

Tại Điều 24 quy định về điều kiện tổ chức đua ngựa, đua chó: “Điều 24. Điều kiện tổ chức đua ngựa, đua chó

1. Chỉ có doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó theo quy định tại Nghị định này và doanh nghiệp quy định tại Khoản 1, Điều 79 Nghị định này mới được tổ chức các cuộc đua ngựa, đua chó và kết quả được sử dụng để kinh doanh đặt cược...”.

Tại Mục 1 Chương IV quy định về điều kiện, quy trình thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó.

Tại Khoản 1 Điều 79 quy định về điều khoản chuyển tiếp:

“1. Đối với doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trong đó có hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó hoặc có văn bản của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cho phép kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành và đã tổ chức hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó (kể cả việc cho phép thí điểm) được tiếp tục hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được cấp hoặc văn bản của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Trường hợp có nhu cầu, doanh nghiệp làm thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó theo quy định sau:...”.

Căn cứ quy định trên thì kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó là hoạt động kinh doanh có điều kiện, chỉ những doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó quy định tại Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24/1/2017 của Chính phủ và doanh nghiệp quy định tại Khoản 1, Điều 79 Nghị định số 06/2017/NĐ-CP nêu trên mới được tổ chức các cuộc đua ngựa, đua chó và kết quả được sử dụng để kinh doanh đặt cược.