Có phải xuất hóa đơn khi nhận tiền để thực hiện khuyến mại?

Theo chinhphu.vn

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Công ty TNHH MTV Vamiocco (TP. Hà Nội) ký hợp đồng phân phối với Chi nhánh Công ty TNHH Denso Việt Nam (DMVN-HB) tại Hà Nội. Vừa qua, Công ty Denso gửi cho Công ty Vamiocco thông báo về Chương trình Nhân viên phát triển thị trường và Chương trình Hỗ trợ bán hàng.

Theo đó, Vamiocco có trách nhiệm tuyển dụng nhân viên thị trường để phát triển thị trường và nâng cao thương hiệu Bugi Denso như thỏa thuận đã thống nhất giữa 2 bên. DMVN-HB và Vamiocco có trách nhiệm quản lý, theo dõi và đánh giá các hoạt động và kết quả của nhân viên thị trường như thỏa thuận đã thống nhất giữa 2 bên. DMVN-HB sẽ hỗ trợ chi phí cho Vamiocco để thực hiện chương trình phát triển thị trường này.

Số lượng nhân viên thị trường là 2 nhân viên. Chi phí cho mỗi nhân viên là 15.000.000 đồng/tháng và sẽ được DMVN-HB thanh toán cho Vamiocco hàng tháng trong thời gian thực hiện chương trình.

Đối với Chương trình Hỗ trợ bán hàng, nếu khách hàng đạt được mức sản lượng bán hàng Bugi Denso lớn hơn hoặc bằng 1.000 chiếc trong một tháng, khách hàng sẽ được nhận hỗ trợ 1.000 đồng/chiếc, trong đó, Chi nhánh Công ty TNHH Denso Việt Nam hỗ trợ 500 đồng/chiếc, Công ty TNHH MTV Vamiocco hỗ trợ 500 đồng/chiếc. Sản lượng của khách hàng sẽ được tổng hợp và hỗ trợ vào cuối tháng bán hàng.

Công ty TNHH MTV Vamiocco đề nghị giải đáp, theo thông báo của Công ty TNHH Denso Việt Nam về 2 chương trình trên, khi Công ty Vamiocco nhận được tiền thì có phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) và kê khai nộp thuế không?

Về vấn đề này, Cục Thuế TP. Hà Nội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng: "Đối tượng chịu thuế GTGT là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này...".

Điều 4 của Thông tư quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT.

Điều 5 quy định về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT như sau:

"1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác...

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định...".

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH MTV Vamiocco nhận được tiền của Chi nhánh Công ty TNHH Denso Việt Nam để thực hiện các chương trình khuyến mại, quảng cáo cho Chi nhánh Công ty TNHH Denso Việt Nam thì Công ty TNHH MTV Vamiocco phải xuất hóa đơn GTGT, kê khai và nộp thuế GTGT theo quy định.