Công bố “Báo cáo ngân sách dành cho công dân về Dự toán NSNN năm 2020 trình Quốc hội”


Bộ Tài chính vừa công bố “Báo cáo ngân sách dành cho công dân về Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 trình Quốc hội”.

Nhằm cung cấp những thông tin về dự toán ngân sách Nhà nước cho người dân một cách dễ hiểu và đơn giản nhất, Bộ Tài chính vừa công bố “Báo cáo ngân sách dành cho công dân về Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 trình Quốc hội”.

Theo báo cáo này, dự kiến dự toán thu NSNN năm 2020 là 1.512,3 nghìn tỷ đồng, tăng 3,8 % so với ước thực hiện năm 2019; tỷ lệ huy động vào NSNN khoảng 22,2% GDP, trong đó từ thuế, phí khoảng 19,4% GDP. Dự kiến dự toán chi NSNN là 1.747,1 nghìn tỷ đồng, tăng 7% so dự toán chi NSNN năm 2019.

Trong khi đó, dự kiến bội chi NSNN là 234,8 nghìn tỷ đồng, tương đương 3,44% GDP (bội chi ngân sách trung ương 3,2% GDP, bội chi ngân sách địa phương 0,24% GDP). Dự kiến đến hết năm 2020, dư nợ công bằng 54,3% GDP, dư nợ Chính phủ bằng 48,5% GDP, dư nợ nước ngoài của quốc gia bằng 45,5 % GDP...

Nguồn: Bộ Tài chính
Nguồn: Bộ Tài chính

Báo cáo cũng nhận định, cơ cấu thu ngày càng tích cực, bền vững hơn, tỷ trọng thu nội địa trong tổng thu NSNN ngày càng tăng. Trong khi đó, cơ cấu chi NSNN chuyển dịch tích cực, tỷ trọng chi đầu tư phát triển trong tổng chi NSNN tăng dần hằng năm; tỷ trọng chi thường xuyên (không bao gồm chi tạo nguồn cải cách tiền lương) giảm dần...

Đây là năm thứ 6 liên tiếp Bộ Tài chính xuất bản Báo cáo ngân sách dành cho công dân kể từ năm ngân sách 2015. Việc công khai báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân hàng năm là một trong những hình thức quan trọng góp phần thúc đẩy công khai, minh bạch ngân sách ở Việt Nam thông qua đánh giá của các tổ chức minh bạch quốc tế.

Báo cáo ngân sách dành cho công dân về Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 trình Quốc hội được Bộ Tài chính đăng tải công khai tại Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, phát hành ấn phẩm và công bố rộng rãi thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.