Thông tư số 119/2018/TT-BTC:

Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019


Ngày 5/12/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 119/2018/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Thông tư gồm 3 chương, 13 điều, kèm theo phụ lục, quy định việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 gồm: Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước; Giao dự toán thu ngân sách nhà nước; Phân bổ và giao dự toán chi ngân sách nhà nước; Thực hiện cơ chế tạo nguồn để thực hiện chế độ tiền lương, trợ cấp trong năm 2019; Thời gian phân bổ, giao dự toán và nhập dự toán vào hệ thống Tabmis.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định việc tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước gồm: Tổ chức quản lý thu ngân sách nhà nước; Tổ chức điều hành dự toán chi ngân sách nhà nước; Thực hiện cấp phát, thanh toán kinh phí; Thực hiện điều chỉnh dự toán đơn vị sử dụng ngân sách; Thực hiện chuyển nguồn sang năm sau; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng; Thực hiện công khai ngân sách nhà nước...

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/01/2019 và áp dụng đối với năm ngân sách 2019.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây:

Thông tư số 119/2018/TT-BTC.

Phụ lục Thông tư số 119/2018/TT-BTC.