Công bố các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của Ngân hàng Nhà nước

Gia Hân

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định công bố các thủ tục hành chính (TTHC) tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi quản lý của NHNN.

Cả 2 Quyết định đều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2023.
Cả 2 Quyết định đều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2023.

Thống đốc NHNN vừa ban hành 2 quyết định gồm: Quyết định số 174/QĐ-NHNN về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng tại Thông tư số 22/2022/TT-NHNN; và Quyết định số 175/QĐ-NHNN về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng tại Thông tư số 27/2022/TT-NHNN.

Theo đó, tại Quyết định số 174/QĐ-NHNN, các TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc hoạt động lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện theo quy định của Thông tư số 22/2022/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2018/TT- NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã.

Cụ thể, các TTHC được sửa đổi, bổ sung bao gồm: “Thủ tục đề nghị thay đổi mức vốn điều lệ của Ngân hàng Hợp tác xã”; “Thủ tục chấp thuận thay đổi tên của Ngân hàng Hợp tác xã”; “Thủ tục chấp thuận thay đổi nội dung, phạm vi hoạt động của Ngân hàng Hợp tác xã”; “Thủ tục chấp thuận thay đổi nhân sự dự kiến của Ngân hàng Hợp tác xã”; “Thủ tục thông báo thay đổi địa chỉ (không thay đổi địa điểm) đặt trụ sở chính của Ngân hàng Hợp tác xã”; “Thủ tục chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Ngân hàng Hợp tác xã”.

Các TTHC thực hiện tại NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố được sửa đổi, bổ sung bao gồm: “Thủ tục đề nghị thay đổi mức vốn điều lệ của Quỹ tín dụng nhân dân”; “Thủ tục chấp thuận thay đổi tên của Quỹ tín dụng nhân dân”; “Thủ tục chấp thuận thay đổi nội dung, phạm vi hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân”; “Thủ tục chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến của Quỹ tín dụng nhân dân”; “Thủ tục chấp thuận thay đổi địa chỉ (không thay đổi địa điểm) đặt trụ sở chính của Quỹ tín dụng nhân dân”; “Thủ tục chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Quỹ tín dụng nhân dân ”.

Theo Quyết định số 175/QĐ-NHNN, các thủ tục thực hiện theo Thông tư số 27/2022/TT-NHNN thực hiện tại NHNN được sửa đổi, bổ sung bao gồm: “Thủ tục chấp thuận thay đổi tên của tổ chức tín dụng phi ngân hàng”; “Thủ tục chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của tổ chức tín dụng phi ngân hàng trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức tín dụng phi ngân hàng đang đặt trụ sở chính”; “Thủ tục chấp thuận thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chính (không phát sinh thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính) của tổ chức tín dụng phi ngân hàng”; “Thủ tục đề nghị chấp thuận thay đổi tên của tổ chức tài chính vi mô”; “Thủ tục đề nghị chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của tổ chức tài chính vi mô”.

Cùng với đó, các TTHC thực hiện tại NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố bao gồm: “Thủ tục tự nguyện chấm dứt hoạt động phòng giao dịch bưu điện”; “Thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh do thay đổi địa giới hành chính (không thay đổi địa điểm đặt chi nhánh) của tổ chức tín dụng phi ngân hàng”; “Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng”; “Tự nguyện chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng”; “Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của Ngân hàng hợp tác xã”; “Thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch của Ngân hàng hợp tác xã do thay đổi địa giới hành chính (không thay đổi địa điểm đặt trụ sở) của Ngân hàng hợp tác xã”.