Quyết định số 190/QĐ-BTC:

Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính


Ngày 29/1/2019, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 190/QĐ-BTC về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính kỳ 2014 - 2018.

Quyết định này gồm 4 điều, công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính kỳ 2014 - 2018.

Trách nhiệm của các đơn vị: Vụ Pháp chế phối hợp với Văn phòng Bộ, Cục Tin học và Thống kê Tài chính và các đơn vị có liên quan thực hiện đăng tải Kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính; gửi đăng công báo Công báo Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính...

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 29/1/2019.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 190/QĐ-BTC.