Công bố kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật về giá và thuế tại 05 DN sữa

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong phiên họp thường kỳ tháng 2/2014, về việc thanh tra, kiểm tra việc tăng giá sữa, Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá và thuế tại 05 Công ty sản xuất, kinh doanh sữa (Công ty Cổ phần sữa Việt Nam, Công ty TNHH Dinh Dưỡng 3A (Việt Nam), Công ty TNHH Nestle Việt Nam, Công ty TNHH Friesland Campina Việt Nam, Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition (Việt Nam) từ ngày 10/3/2014 đến ngày 10/4/2014.

Kết quả thanh tra cho thấy, trong năm 2013 và 3 tháng đầu năm 2014, các công ty đều có việc điều chỉnh tăng giá bán các sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi. Nguồn: Internet
Kết quả thanh tra cho thấy, trong năm 2013 và 3 tháng đầu năm 2014, các công ty đều có việc điều chỉnh tăng giá bán các sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi. Nguồn: Internet

Kết quả thanh tra cho thấy, trong năm 2013 và 3 tháng đầu năm 2014, các công ty đều có việc điều chỉnh tăng giá bán các sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi (không có trường hợp giảm giá). Trong đó: Năm 2013 Có 04 Công ty tăng giá 1 lần và 01 Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition (Việt Nam) tăng giá 02 lần. Mặt hàng tăng thấp nhất là 2,4% mặt hàng tăng cao nhất là 30,668%. Riêng 03 tháng đầu năm 2014, có 2/5 công ty đã tăng giá bán là Công ty Cổ phần sữa Việt Nam, từ ngày 10/02/2014 tăng giá 27/32 sản phẩm, từ ngày 01/4/2014 tăng giá 5/32 sản phẩm với mức tăng từ 7% -14% và Công ty TNHH Nestle Việt Nam, từ ngày 01/02/2014 tăng giá 11/24 sản phẩm với mức tăng từ 5% - 9%.

Căn cứ Báo cáo kết quả thanh tra, Bộ Tài chính đã chỉ đạo xử lý như sau:

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật

Một là, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm pháp luật đã được xác định đối với từng công ty. Cụ thể:

- Xử phạt vi phạm hành chính về giá  đối với: Công ty TNHH Nestle Việt Nam do trong năm 2013 đã kê khai thiếu 03/24 sản phẩm sữa, vi phạm quy định tại khoản 3, Điều11, Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ. Ngày 17/4/2014, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 62/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính về giá với mức xử phạt là 45 triệu đồng.

- Phát hiện và truy thu đối với 4/5 công ty có hành vi đã kê khai thiếu thuế phải nộp NSNN năm 2013 với số tiền là 10.206.606.587 đồng, gồm: Công ty TNHH Friesland Campina Việt Nam kê khai thiếu thuế TNDN, thuế nhà thầu phải nộp là 5.249.651.230 đồng. Công ty Cổ phần sữa Việt Nam kê khai thiếu thuế TNDN, thuế GTGT phải nộp là 2.745.849.764 đồng. Công ty TNHH Dinh Dưỡng 3A (Việt Nam) kê khai thiếu thuế TNDN phải nộp là 1.894.013.929 đồng. Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition (Việt Nam) kê khai thiếu thuế GTGT phải nộp là 317.091.664 đồng.

Ngoài ra, đang xem xét để xử lý theo qui định đối với số tiền phải trả về phí bản quyền, các khoản thu hộ, chi hộ tại Công ty TNHH Nestle Việt Nam.

Chấn chỉnh việc tuân thủ Pháp luật Giá

Hai là, chấn chỉnh việc tuân thủ Pháp luật Giá và chỉ ra một số vấn đề các công ty sữa phải tiếp tục thực hiện sau thanh tra, cụ thể:

- Yêu cầu 05 Công ty được thanh tra, đồng thời chấn chỉnh toàn thị trường, yêu cầu phải chấp hành nghiêm Pháp luật Giá: Thực hiện nghiêm túc các quy định về kê khai giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.

- Thực hiện ngay việc rà soát, tiết kiệm chi phí kinh doanh, nhất là chi phí quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị đã chi vượt mức  quy định của Luật thuế TNDN cho các mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi tại 4/5 Công ty số tiền là 386 tỷ đồng, làm tăng giá thành, tăng giá bán sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, tương ứng từ 2,18% đến 16,39% . Công ty TNHH Dinh Dưỡng 3A (Việt Nam) đã chi vượt mức quy định là 69 tỷ đồng; Công ty TNHH Mead Jonhson Nutrition (Việt Nam) đã chi vượt mức quy định là 249 tỷ đồng; Công ty TNHH Nestle Việt Nam đã chi vượt mức là 67 tỷ đồng; Công ty TNHH Friesland Campina Việt Nam đã chi vượt mức là 817 triệu đồng. Công ty Cổ phần sữa Việt Nam chi phí quảng cáo, khuyến mại đối với hoạt động kinh doanh các sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi là 811 tỷ đồng (chiếm 21% giá thành).

- Yêu cầu các công ty rà soát lại việc xác định giá bán các sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi đảm bảo phù hợp với chi phí và mức lợi nhuận của sản phẩm này; Chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về Thuế.

Trình Chính phủ áp dụng các biện pháp bình ổn giá

Ba là, trình Chính phủ áp dụng các biện pháp bình ổn giá quy định tại Điều 17 của Luật Giá.

Tại phiên họp Chính phủ ngày 29/4/2014, Chính phủ đã thảo luận và thống nhất cho chủ trương áp dụng các biện pháp bình ổn giá mà Bộ Tài chính đã trình. Theo đó, trong Nghị quyết phiên họp sẽ có nội dung Chính phủ quyết định chủ trương và biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi. Dự kiến sau khi Chính phủ có Nghị quyết, sẽ thực hiện một số biện pháp sau:

- Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 17: thực hiện biện pháp đăng ký giá đối với các sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.

- Căn cứ khoản 7 Điều 17: Thực hiện biện pháp quy định giá tối đa đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Các giải pháp lần đầu áp dụng này sẽ tạo điều kiện để bình ổn giá kịp thời đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi trong thời điểm hiện nay.

Đồng thời, Bộ Tài chính đã giao cho các đơn vị chức năng thuộc Bộ khẩn trương hoàn thành việc soạn thảo, trình Bộ ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành kịp thời các văn bản pháp luật hướng dẫn, quy định chi tiết Luật Giá; tăng cường công tác quản lý giá và triển khai thực hiện ngay biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi khi được Chính phủ thông qua.