Công chức điều động, luân chuyển có được phụ cấp công vụ?

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Ông Hoàng Văn Sóng công tác tại Liên minh Hợp tác xã (HTX) Lạng Sơn, hỏi: Cán bộ lãnh đạo các Sở, ngành, UBND cấp huyện được đưa về làm lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh được gọi là luân chuyển hay điều động, phân công và có bị cắt phụ cấp công vụ không? Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh có phải là công chức và có được hưởng phụ cấp công vụ không?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn giải đáp như sau:

Việc điều động được quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Theo đó, Điều 55 quy định việc điều động công chức được thực hiện trong các trường hợp sau:

- Theo yêu cầu nhiệm vụ cụ thể.

- Chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của pháp luật.

- Theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Việc luân chuyển được quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP và Nghị định 93/2010/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP. Theo đó, việc luân chuyển công chức chỉ thực hiện đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong quy hoạch.

Như vậy, đối với trường hợp cán bộ là lãnh đạo các Sở, ngành, UBND cấp huyện được đưa về làm lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh trên cơ sở quy hoạch thì là luân chuyển, còn lại là điều động.

Nếu trường hợp là luân chuyển thì mới được hưởng chế độ phụ cấp công vụ theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 2 của Nghị định 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ, còn các trường hợp khác không được hưởng.

Theo điểm b khoản 1 Điều 6 Nghị định 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức thì công chức là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND; người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó và người làm việc trong các tổ chức không phải là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND.

Khoản 4 Điều 11 Nghị định này quy định, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước cấp kinh phí hoạt động thuộc UBND cấp tỉnh; tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh.

Do Liên minh HTX tỉnh không phải là cơ quan chuyên môn thuộc UBND; không phải là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND, đồng thời cũng không phải là đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước cấp kinh phí hoạt động thuộc UBND cấp tỉnh; tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh nên Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh không được xác định là công chức.