Công khai đường dây nóng của hệ thống Kho bạc Nhà nước

Mai Trang

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính về việc công khai địa chỉ đường dây nóng, hộp thư điện tử và tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị của các đơn vị, tổ chức, cá nhân về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, Kho bạc Nhà nước thiết lập đường dây nóng hoạt động chính thức từ ngày 15/8/2022.

Kho bạc Nhà nước thiết lập đường dây nóng hoạt động chính thức từ ngày 15/8/2022
Kho bạc Nhà nước thiết lập đường dây nóng hoạt động chính thức từ ngày 15/8/2022

Đường dây nóng của hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) bao gồm đường dây nóng do KBNN Trung ương thiết lập, quản lý và đường dây nóng do KBNN cấp tỉnh thiết lập, quản lý. Trong đó, đường dây nóng do KBNN Trung ương thiết lập, quản lý để thực hiện tiếp nhận kiến nghị, phản ánh chung cho cả hệ thống KBNN.

1. Đường dây nóng do KBNN Trung ương thiết lập, quản lý bao gồm:

- Số điện thoại: 024.62764300 - số máy lẻ 88667

- Địa chỉ hộp thư điện tử: duongdaynongKBNN@vst.gov.vn

2. Đường dây nóng do KBNN cấp tỉnh thiết lập, quản lý:

KBNN cấp tỉnh thiết lập và công khai đường dây nóng (gồm số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử) để tiếp nhận, xử lý các kiến nghị, phản ánh liên quan đến KBNN cấp tỉnh.

Việc thiết lập đường dây nóng của hệ thống KBNN nhằm triển khai thống nhất, đồng bộ việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của công chức KBNN các cấp, thông qua đó góp phần phát huy dân chủ, quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng KBNN các cấp trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

Bên cạnh đó, việc thiết lập đường dây nóng của hệ thống KBNN cũng giúp tăng cường công tác quản lý, điều hành của Thủ trưởng, Lãnh đạo KBNN các cấp và nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng, lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc KBNN trong việc tiếp nhận, xử lý các thông tin, phản ánh của các đơn vị, tổ chức, cá nhân.

Ngày 03/8/2022, Tổng Giám đốc KBNN đã ban hành Quyết định số 3820/QĐ-KBNN Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin qua đường dây nóng của hệ thống KBNN  KBNN đã có Thông báo số 3819/TB-KBNN về việc công khai đường dây nóng KBNN và Công văn số 3818/KBNN-TTKT chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống nhằm triển khai, thực hiện đường dây nóng của hệ thống KBNN được thống nhất, hiệu quả.