Công khai kết quả giải ngân vốn đầu tư công hằng tháng

Việt Hoàng

Chính phủ vừa giao Bộ Tài chính tổng hợp chung các báo cáo về tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công hằng tháng của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, gửi thông tin về Cổng Thông tin điện tử Chính phủ để công khai theo quy định.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Thông tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa có yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương báo cáo hằng tháng về tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương gửi báo cáo về tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công hằng tháng cho Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ.

Các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương thực hiện nghiêm quy định tại Công điện số 7036/CĐ-VPCP ngày 30/9/2021 của Văn phòng Chính phủ và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

Chính phủ giao Bộ Tài chính tổng hợp chung các báo cáo về tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công hằng tháng của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo đúng quy định tại Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

Bên cạnh đó, hằng tháng Bộ Tài chính gửi thông tin về kết quả giải ngân vốn đầu tư công của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương cho Cổng Thông tin điện tử Chính phủ để công khai theo quy định.