Cục Dự trữ Nhà nước Hoàng Liên Sơn xuất cấp hàng dự trữ quốc gia kịp thời, hiệu quả

PV.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Hoàng Liên Sơn nỗ lực vượt khó, kịp thời xuất cấp hàng dự trữ quốc gia (DTQG) đảm bảo về số lượng và chất lượng. Để hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm 2022, đơn vị tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp trọng tâm.

Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn thực hiện tốt quy chuẩn kỹ thuật bảo quản, quản lý chặt chẽ về số lượng, chất lượng vật tư, hàng hóa dự trữ.
Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn thực hiện tốt quy chuẩn kỹ thuật bảo quản, quản lý chặt chẽ về số lượng, chất lượng vật tư, hàng hóa dự trữ.

Theo Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn, 6 tháng đầu năm 2022, đơn vị đã thực hiện nhập kho 8.500 tấn gạo. Số lượng gạo nhập kho đều được kiểm tra đảm bảo chất lượng đối với gạo DTQG, có đầy đủ chứng thư về giám định, phiếu kiểm tra an toàn thực phẩm, bảo quản kịp thời, đúng quy trình kỹ thuật.

Về nhiệm vụ nhập vật tư, hàng hóa DTQG, đơn vị đã thực hiện nhập 02 máy phát điện loại 137/150 KVA đảm bảo đúng quy định về các chỉ tiêu, thông số kỹ thuật. Sau khi có kết quả thử nghiệm chất lượng, đơn vị đã tiến hành nhập kho 02 máy phát điện loại 137/150 KVA và đưa vào bảo quản đúng quy trình.

Thực hiện các Quyết định của Tổng cục DTNN về việc xuất gạo DTQG hỗ trợ, cứu trợ, trong 6 tháng đầu năm 2022, đơn vị đã thực hiện xuất cấp 7.471 tấn gạo DTQG, hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch giao.

Song song với các nhiệm vụ trên, công tác bảo quản hàng DTQG luôn được đơn vị triển khai hiệu quả. Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch được Tổng cục DTNN giao, ngay từ đầu năm, đơn vị đã chỉ đạo các chi cục DTNN trực thuộc chủ động tiến hành kiểm tra hiện trạng thực tế kho tàng để đầu tư kinh phí sửa chữa; khẩn trương tiến hành vệ sinh, kê lót sát trùng kho, bố trí sắp xếp lao động, chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ kỹ thuật phục vụ cho công tác nhập vật tư, hàng hóa.

Đơn vị luôn chấp hành đúng các quy chuẩn kỹ thuật, quy trình bảo quản thường xuyên đối với vật tư, hàng hóa DTQG. Khối lượng thực hiện bảo quản thường xuyên. Đồng thời, đầu tư, sử dụng kinh phí cho công tác bảo quản được sử dụng đúng định mức, mục đích và hiệu quả.

Với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2022, thời gian tới, Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn tiếp tục làm tốt công tác bảo quản toàn bộ vật tư, hàng hóa dự trữ hiện có, thực hiện tốt quy chuẩn kỹ thuật bảo quản, quản lý chặt chẽ về số lượng, chất lượng vật tư, hàng hóa dự trữ; tích cực nghiên cứu phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong bảo quản vật tư, hàng hóa, không để có vật tư, hàng hóa dự trữ kém, mất phẩm chất do công tác bảo quản gây nên.

Đồng thời thực hiện quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích có hiệu quả các nguồn vốn phí, tài sản được cấp, thực hiện đúng các quy định về công khai tài chính trong ngành DTNN, đảm bảo đúng nguyên tắc chế độ chi tiêu tài chính kế toán Nhà nước và Tổng cục ban hành, thực hiện tốt Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật Phòng, chống tham nhũng...