Tổng cục Dự trữ Nhà nước:

Siết chặt quản lý, điều hành việc mua, bán, nhập xuất và bảo quản hàng DTQG

Hà Phương

Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) vừa có Công văn số 761/TCDT-QLHDT gửi các Cục DTNN khu vực yêu cầu về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành việc mua, bán, nhập, xuất và bảo quản hàng dự trữ quốc gia (DTQG).

Tổng cục DTNN yêu cầu các Cục DTNN khu vực tăng cường trách nhiệm, quản lý tốt, hiệu quả công tác mua, bán, nhập, xuất hàng DTQG.
Tổng cục DTNN yêu cầu các Cục DTNN khu vực tăng cường trách nhiệm, quản lý tốt, hiệu quả công tác mua, bán, nhập, xuất hàng DTQG.

Theo đó, Tổng cục DTNN đề nghị Cục trưởng Cục DTNN các khu vực thực hiện nghiêm túc công tác mua, bán, nhập, xuất hàng DTQG; bảo quản, quản lý chất lượng hàng DTQG; quản lý, sử dụng vốn, kinh phí mua, bán nhập, xuất, bảo quản hàng DTQG. 

Quản lý hiệu quả công tác mua, bán, nhập xuất hàng DTQG

Đối với công tác mua, bán, nhập, xuất hàng DTQG, Tổng cục DTNN yêu cầu các Cục DTNN khu vực tăng cường trách nhiệm, quản lý tốt, hiệu quả công tác mua, bán, nhập, xuất hàng DTQG chấp hành đúng các quy định của pháp luật, các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Tổng cục DTNN đảm bảo an toàn tuyệt đối về số lượng chất lượng. Đồng thời, các Cục DTNN khu vực chủ động sẵn sàng xuất cấp hàng DTQG trong mọi tình huống đột xuất cấp bách.

Đối với công tác đấu thầu mua, đấu giá bán hàng DTQG, các đơn vị thường xuyên nghiên cứu, cập nhật hệ thống văn bản, quy định của pháp luật có liên quan đến công tác đấu thầu, đấu giá để thực hiện đúng quy định.

Căn cứ thẩm quyền phân cấp được giao, Cục trưởng Cục DTNN khu vực chủ động giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, hiệu quả, tiết kiệm ngân sách nhà nước và phù hợp với đặc điểm mua, bán hàng DTQG. Trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Tổng cục DTNN để xem xét giải quyết.

Đối với công tác xuất cấp hàng DTQG, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, chủ động chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để thực hiện xuất cấp, bảo đảm kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống đột xuất, cấp bách theo quyết định của cấp có thẩm quyền; phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn trong công tác quản lý, bảo quản sử dụng hàng DTQG theo quy định.

Về quản lý giá mua, giá bán, Tổng cục DTNN đề nghị các đơn vị thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục DTNN về quy trình, trình tự xây dựng giá mua, giá bán hàng DTQG, các đơn vị khảo sát, xây dựng giá mua, giá bán, bảo đảm sát giá thị trường phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn, chủng loại hàng DTQG. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN và trước pháp luật về hồ sơ, số liệu, thông tin thu thập và mức giá đề nghị; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, thất thoát ngân sách nhà nước.

Bảo quản, quản lý chất lượng hàng DTQG theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Tổng cục DTNN yêu cầu các Cục DTNN khu vực bảo quản, quản lý chất lượng hàng DTQG theo đúng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Để thực hiện tốt nội dung này, Tổng cục DTNN đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra chất lượng hàng nhập kho DTQG theo đúng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (hoặc Tiêu chuẩn cơ sở) được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành; thường xuyên kiểm tra, rà soát hồ sơ kỹ thuật hàng dự trữ nhập kho, quá trình lưu kho đảm bảo theo đúng quy định của hợp đồng đã ký và hướng dẫn của Tổng cục DTNN.

Các đơn vị duy trì công tác kiểm tra thường xuyên, định kỳ hàng DTQG trong quá trình lưu kho bảo quản hàng theo quy định; trong đó, lưu ý theo dõi thời gian lưu kho đối với những lô hàng đã quá hạn lưu kho theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (hoặc Tiêu chuẩn cơ sở).

Trường hợp có biến động chất lượng hàng dự trữ, đơn vị chủ động có biện pháp kỹ thuật xử lý theo đúng thẩm quyền và kịp thời báo cáo về Tổng cục DTNN để theo dõi, chỉ đạo.

Mặt khác, các đơn vị kiểm tra chất lượng hàng DTQG trước khi xuất kho theo đúng quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; tuân thủ chế độ báo cáo chất lượng quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và hướng dẫn báo cáo chất lượng của Tổng cục DTNN.

Sử dụng vốn, kinh phí mua, bán nhập, xuất, bảo quản hàng DTQG đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm

Ngoài các nội dung trên, Tổng cục DTNN cũng yêu cầu các đơn vị tuân thủ quy định của pháp luật, quy định hiện hành của Bộ Tài chính và Tổng cục DTNN trong quản lý, sử dụng vốn, kinh phí mua, bán, nhập, xuất, bảo quản hàng DTQG, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, hiệu quả, tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước chi cho DTQG.

Bên cạnh đó, các đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN nếu để xảy ra sai phạm trong quá trình quản lý, sử dụng vốn kinh phí mua, bán, nhập, xuất, bảo quản hàng DTQG gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Nhằm đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả của các nội dung trên, Tổng cục DTNN chỉ đạo chủ động đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm những hành vi gian lận, tiêu cực, thất thoát trong công tác nhập, xuất, mua, bán, luân phiên đổi hàng, bảo quản hàng DTQG do Bộ Tài chính và các bộ, ngành khác quản lý.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra đột xuất, tự kiểm tra nội bộ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa các sai phạm trong công tác nhập, xuất, mua, bán luân phiên đổi hàng, bảo quản hàng DTQG ngay từ khi mới bắt đầu triển khai.