Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đẩy mạnh cải cách hành chính trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

PV

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022. Theo đó, Cục Thuế thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp cải cách hành chính (TTHC) bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan thuế, phù hợp với nền sản xuất mới trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Chi cục Thuế khu vực Bắc Khánh Hòa. Ảnh: Phòng Tuyên truyền
Chi cục Thuế khu vực Bắc Khánh Hòa. Ảnh: Phòng Tuyên truyền

Để thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành về kiểm soát TTHC, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đã hướng dẫn và triển khai thực hiện các biện pháp cụ thể nhằm thực hiện công tác kiểm soát TTHC thuế tại tất cả các đơn vị trực thuộc trong toàn Ngành; đẩy mạnh công tác kiểm soát TTHC trên tất cả các lĩnh vực từ đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế đến hoàn thuế và hóa đơn...

Trong đó, tập trung các các nội dung như: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC thuế; cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; rút ngắn quy trình xử lý, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước; giảm thời gian thực hiện TTHC, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan Thuế để phù hợp với nền sản xuất mới trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa luôn chú trọng thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; thường xuyên rà soát, đề xuất nhằm nâng cấp, hoàn thiện các quy trình điện tử liên thông nhiều cơ quan, nhiều cấp, quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và các chức năng, tính năng của cổng dịch vụ công trên hệ thống thông tin một cửa điện tử theo quy định.

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ nhằm nâng xếp hạng chỉ số nộp thuế như: Tham gia góp ý hoàn thiện các chính sách theo yêu cầu của Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính và các nội dung liên quan đến các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, nhất là công tác quản lý thuế đối với các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, thương mại điện tử; tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai các dịch vụ khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử đảm bảo chất lượng và đáp ứng yêu cầu; cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 đối với các TTHC thuế và kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia để tạo thuận lợi cho người nộp thuế; tham gia hoàn thiện và nâng cấp hệ thống khai thuế và nộp thuế trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế.

Ngoài ra, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa triển khai các gói nâng cấp ứng dụng của Tổng cục Thuế, nhằm đảm bảo khả năng truy cập và sử dụng hệ thống khai thuế và nộp thuế trực tuyến được thông suốt; rà soát các bảng, biểu mẫu được hỗ trợ trong Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và phần mềm Hỗ trợ kê khai theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế; tham gia xây dựng các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp và rà soát, cải cách một số khâu trong việc thực hiện TTHC đòi hỏi nhiều thời gian, công sức của doanh nghiệp và công chức Thuế...