Tổng cục Hải quan dẫn đầu Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính

Minh Hà

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2244/QĐ-BTC công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2020 của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính. Theo đó, Tổng cục Hải quan tiếp tục dẫn đầu Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2020, với điểm thẩm định là 92,85 (thang điểm tối đa là 100).

Tổng cục Hải quan tiếp tục dẫn đầu Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2020, với điểm thẩm định là 92,85/100 điểm.
Tổng cục Hải quan tiếp tục dẫn đầu Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2020, với điểm thẩm định là 92,85/100 điểm.

Theo Quyết định số 2244/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, các vị trí tiếp theo đối với khối Tổng cục lần lượt thuộc về: Kho bạc Nhà nước; Tổng cục Thuế; Tổng cục Dự trữ Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Đối với thứ hạng của khối Cục xếp theo thứ hạng lần lượt: Cục Quản lý giá dẫn đầu, với điểm thẩm định là 75,38 (thang điểm tối đa là 80). Các đơn vị xếp vị trí tiếp theo lần lượt là: Cục Kế hoạch - Tài chính và Cục Tài chính doanh nghiệp; Cục Quản lý công sản và Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán; Cục Tin học - Thống kê tài chính và Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm; Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại.

Theo kết quả xếp hạng khối Vụ: Vụ Ngân sách nhà nước dẫn đầu với điểm thẩm định là 66,64 (thang điểm tối đa là 70). Xếp vị trí tiếp theo lần lượt là: Vụ Pháp chế và Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Chính sách thuế và Vụ Hành chính sự nghiệp; Vụ Tài chính ngân hàng; Vụ I; Vụ Hợp tác quốc tế; Thanh tra Bộ; Vụ Đầu tư.

Kết quả theo dõi, đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2020 cho thấy, việc xây dựng các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo và triển khai công tác cải cách hành đã được các đơn vị quan tâm thực hiện thường xuyên.

Bộ Tài chính hết sức coi trọng việc thực hiện các chỉ số cải cách hành chính, coi đây là công cụ hữu ích trong công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, giúp lãnh đạo Bộ Tài chính trong việc theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính tại các đơn vị được khách quan, công bằng, lượng hóa kết quả triển khai tại từng đơn vị; qua đó có giải pháp triển khai công tác cải cách hành chính tại các đơn vị hiệu quả hơn.

Đây là năm thứ 6 Bộ Tài chính triển khai chấm điểm cải cách hành chính đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.