Kho bạc Nhà nước Sóc Trăng:

Đảm bảo an toàn, hiệu quả trong quản lý ngân quỹ

PV.

Trong những năm qua, KBNN Sóc Trăng luôn phát huy truyền thống đoàn kết, nhiệt tình, sáng tạo và sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức, KBNN Sóc Trăng đạt nhiều kết quả khả quan, cùng với địa phương hoàn thành dự toán thu chi ngân sách, góp phần vào thành công chung của ngành Kho bạc.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong quản lý ngân quỹ

Những năm qua, KBNN Sóc Trăng đã không ngừng lớn mạnh, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, đã tập trung nhanh, đầy đủ, đúng quy định các khoản thu cho NSNN; kiểm soát chi chặt chẽ và thanh toán, chi trả đầy đủ, kịp thời nhu cầu chi tiêu NSNN, cung cấp thông tin báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác về tình hình tài chính - ngân sách cho cấp ủy, chính quyền địa phương góp phần nâng cao chất lượng quản lý, hiệu quả sử dụng NSNN cũng như đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương.

Trên tinh thần đó, công tác chỉ đạo điều hành được tập trung vào một số nội dung chủ yếu như: Thực hiện tốt công tác phối hợp tốt với cơ quan Thuế, Hải quan và các Ngân hàng thương mại tập trung kịp thời, đầy đủ các nguồn thu của ngân sách nhà nước và phân chia tỷ lệ cho các cấp ngân sách đúng quy định; công tác phối hợp thu đảm bảo đúng theo chế độ quy định và thỏa thuận đã ký kết. Tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng nộp thuế; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện công tác phối hợp thu để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những sai sót, nhằm hạn chế rủi ro trong thực hiện ủy nhiệm thu.

Trên cơ sở định hướng công tác kiểm tra năm 2015 của Kho bạc Nhà nước, Kho bạc Nhà nước Sóc Trăng đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra trong năm 2015, đồng thời xây dựng kế hoạch, đề cương công tác kiểm tra, tự kiểm tra hàng quý để các phòng nghiệp vụ thuộc KBNN tỉnh và các đơn vị KBNN huyện, thị xã trực thuộc tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, Kho bạc thường xuyên tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm soát thanh toán các khoản chi thường xuyên ngân sách nhà nước đảm bảo đúng theo quy định. Phối hợp với cơ quan Tài chính và các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn để thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 21/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ; cũng như các văn bản hướng dẫn của KBNN về việc tăng cường công tác kiểm soát chi NSNN năm 2015. Thanh toán kịp thời tiền lương, các khoản phụ cấp, chi chính sách, an sinh xã hội cho các đơn vị giao dịch, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên Đán Ất Mùi năm 2015.

Năm 2015, Kho bạc đã tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra đúng với kế hoạch và nội dung của đề cương đề ra; Thực hiện kiểm tra đột xuất công tác an toàn kho quỹ trong dịp trước tết Nguyên Đán Ất Mùi năm 2015 tại 03 đơn vị KBNN Vĩnh Châu, Trần Đề và Cù Lao Dung; Thực hiện kiểm tra thường xuyên tại 10/10 đơn vị KBNN huyện, thị xã trực thuộc, phòng Tài vụ, Hành chính - Quản trị và Kho quỹ.

Đặc biệt là, Kho bạc đã quyết liệt trong công tác xử lý vi phạm hành chính đối với kiểm soát chi. Cụ thể là, KBNN Sóc Trăng đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn là 28 trường hợp, trong đó cảnh cáo 22 trường hợp, phạt tiền 6 trường hợp với số tiền phạt 12 triệu đồng. Theo đó hành vi vi phạm là lập thủ tục cam kết chi NSNN quá thời gian theo quy định, chi sai nguồn, về khối lượng công việc chưa thực hiện nhưng lập hồ sơ thanh toán.

Công tác đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối tiền, tài sản của nhà nước giao cho KBNN quản lý luôn được các đơn vị KBNN trong toàn tỉnh quan tâm thực hiện tốt. Thu, chi tiền mặt, xuất nhập giấy tờ có giá, tài sản quý được thực hiện theo đúng quy trình nghiệp vụ và chế độ quy định, kiểm soát chặt chẽ các loại tiền thu, nhận nhằm phát hiện ngăn chặn không để tiền giả lọt vào kho quỹ KBNN.

Trong những năm qua, Kho bạc luôn thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng tại đơn vị, tích cực phối hợp với cấp uỷ Đảng tổ chức phổ biến, tuyên truyền các văn bản của Đảng, Nhà nước, của ngành đến toàn thể cán bộ công chức nhằm nâng cao nhận thức về công tác phòng chống tham nhũng trên các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của KBNN.

Nhằm phục vụ tốt công tác giao dịch với khách hàng đảm bảo nhanh chóng, an toàn, hiệu quả, Kho bạc Sóc Trăng chú trọng thực hiện tốt công tác vận hành các hệ thống ứng dụng như: Tabmis, TCS, Thanh toán song phương điện tử, KTKB An ninh quốc phòng,… Nhờ đó công tác báo cáo số liệu được kịp thời, chính xác phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành NSNN của các cấp trên địa bàn; Triển khai tốt việc quản lý và nâng cấp các chương trình ứng dụng đúng thời gian quy định và hướng dẫn của KBNN; Thực hiện quản lý và lưu trữ văn bản trên mạng máy tính nội bộ nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tại KBNN Sóc Trăng.

Đạt nhiều kết quả tích cực

Năm 2015, KBNN Sóc Trăng tiếp tục đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần vào thành công chung của toàn hệ thống. Có được kết quả này là do KBNN Sóc Trăng luôn kiên định mục tiêu tăng thu, tiết kiệm chi và đảm bảo chất lượng phục vụ.

Trong đó, tổng thu NSNN 11.956 tỷ đồng, bằng 110,2% so cùng kỳ năm trước. Tính đến 31/12/2015 là 14.347 tỷ đồng, bằng 132,23 % so cùng kỳ năm trước. Trong đó thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp, dự toán giao 900 tỷ đồng, thực thu là 1.578 tỷ đồng, đạt 175,33 % dự toán, bằng 125,23 % so với cùng kỳ năm trước. Ước thực hiện đến 31/12/2015 là 1.893 tỷ đồng, đạt 210,33% dự toán, bằng 150,22 % so cùng kỳ năm trước. Tổng chi NSNN là 15.020 tỷ đồng, bằng 100,2 % so với cùng kỳ năm 2014. Ước thực hiện đến 31/12/2015 là 18.020 tỷ đồng.

Thu so dự toán đạt cao là do thực hiện đồng bộ, quyết liệt một số giải pháp như: Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường công tác thu NSNN; cơ quan Thuế tập trung thu các khoản nợ đọng từ các năm trước; Kho bạc phối hợp tốt với cơ quan Thuế, các Ngân hàng được ủy nhiệm thu, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của người nộp thuế, đồng thời hạch toán kịp thời, đúng đầy đủ các khoản thu vào NSNN.

Qua công tác kiểm soát chi thường xuyên các đơn vị KBNN trong toàn tỉnh đã phát hiện và yêu cầu các đơn vị giao dịch bổ sung hồ sơ thanh toán 435 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định; đã thực từ chối thanh toán 56 món, số tiền thực từ chối thanh toán là 1.966 triệu đồng.

Đến nay, đơn vị đã có 67 dự án được phê duyệt quyết toán, với số vốn quyết toán là 553 tỷ đồng. Rà soát các dự án có quyết định phê duyệt quyết toán, thực hiện tất toán công trình hoàn thành 93 dự án, với số vốn tất toán là 368 tỷ đồng; rà soát dự án không còn giao dịch, lập thủ tục đóng mã dự án theo quy định là 79 dự án.

Thực hiện giải ngân vốn đầu tư XDCB các nguồn, các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh thuộc kế hoạch năm 2015 là 1.419 tỷ đồng, đạt 66,9 % KH, bằng 73,93 % so với cùng kỳ năm 2014. Tính đến 31/12/2015 là 2.001 tỷ đồng, đạt 94,34 % KH.

Qua công tác kiểm soát chi các nguồn vốn có tính chất đầu tư xây dựng các đơn vị KBNN trong toàn tỉnh đã phát hiện và yêu cầu các đơn vị giao dịch bổ sung hồ sơ thanh toán 52 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định; đã thực từ chối thanh toán 4 món, số tiền thực từ chối thanh toán là 225 triệu đồng.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý ngân quỹ

Tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được trong những năm qua, thời gian tới Cục thuế Phú Yên sẽ tập trung triển khai các giải pháp đồng bộ để chỉ đạo điều hành công tác thu ngân sách ngày càng hiệu quả cao. Cụ thể là:

Một là: Lãnh đạo Kho bạc tỉnh, huyện, thi và các phòng tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo điều hành; phải thật sự công tâm, công khai, dân chủ, minh bạch, tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức; luôn lắng nghe tự điều chỉnh, hoàn thiện mình; tạo môi trường làm việc tốt nhất để công chức thể hiện được năng lực, sở trường, thế mạnh cá nhân, làm việc hết mình với trách nhiệm cao; xây dựng phong cách làm việc kỷ luật, chuyên nghiệp.

Tranh thủ sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp; sự phối hợp, giúp đỡ, hỗ trợ của các ngành, các đơn vị có liên quan trên địa bàn.

Hai là: Thực hiện tốt công tác phổ biến, cập nhật kịp thời các văn bản mới về cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ.… của Nhà nước, Bộ Tài chính, KBNN và các Ngành có liên quan đến cán bộ công chức, để nắm vững và thực hiện đúng theo quy định.

Ba là: Thường xuyên thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra các mặt hoạt động, phát hiện và ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các tiêu cực xảy ra; phân định rõ trách nhiệm và có biện pháp xử lý phù hợp với những công chức còn để sai xót nhiều; nâng cao chất lượng tự kiểm tra của các đơn vị thuộc và trực thuộc; Thực hiện tốt công tác thanh tra chuyên ngành.

Bốn là: Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo quy định; tăng cường trao đổi thông tin hai chiều giữa các phòng KBNN tỉnh với KBNN các huyện, thị xã để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, đảm bảo được sự thống nhất trong quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Năm là: Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa chính quyền, tổ chức Đảng, đoàn thể trong từng đơn vị nhằm: Thống nhất ý chí trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của công chức; phát động và thực hiện tốt các phong trào thi đua; thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần, tâm tư nguyện vọng của cán bộ công chức, kịp thời động viên giúp đỡ để công chức an tâm công tác.