Đảng bộ Bộ Tài chính với việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên

Trương Hùng Long - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Bộ Tài chính

(Tài chính) Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Qua đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng sẽ không ngừng được nâng lên, như lời dạy của Hồ Chủ tịch: “Đảng viên tốt thì chi bộ tốt, chi bộ tốt thì Đảng vững mạnh và lãnh đạo cách mạng thắng lợi”.

Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập
chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Với nhận thức, công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, quyết định mọi thắng lợi, trong những năm qua, nhiệm vụ bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ luôn được Đảng bộ Bộ Tài chính quan tâm, chú trọng, nhờ đó đã thu được những kết quả hết sức tích cực.

Đặc biệt năm 2013, với việc thực hiện Kế hoạch số 45-KH/ĐUTC ngày 19/3/2013 của Đảng uỷ Bộ Tài chính về triển khai nhiệm vụ “Năm nâng cao chất lượng chi bộ” theo tinh thần Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 10/01/2012 của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, cấp ủy các tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ đã phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cùng cấp đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ. Cán bộ, đảng viên được cấp ủy các cấp thường xuyên động viên phát huy năng lực, tự giác học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, tích cực chủ động tham gia nghiên cứu, ứng dụng hiệu quả các thành tựu khoa học vào thực tiễn công tác tài chính - ngân sách.

Các chi ủy, chi bộ đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên, duy trì đều đặn sinh hoạt định kỳ theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/03/2012 của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn số 47-HD/BTCĐUK và Hướng dẫn số 48-HD/BTCĐUK ngày 28/02/2012 của Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Qua sinh hoạt chi bộ ở cơ sở, cán bộ, đảng viên đã nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình; tăng cường đoàn kết, thống nhất, gắn bó, sẻ chia, với tình thân ái đồng chí, đồng nghiệp. Các Đảng bộ, chi bộ đã coi phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) là thứ vũ khí sắc bén giúp tổ chức Đảng và mỗi đảng viên phát huy ưu điểm, kịp thời phát hiện, sửa chữa sai lầm, khuyết điểm. Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng đã làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng quần chúng ưu tú sớm trở thành đảng viên; chú trọng công tác tự kiểm tra, giám sát; Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động thiết thực… tạo không khí thi đua sôi nổi; coi đây là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong các mặt công tác của mỗi Đảng bộ, chi bộ.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ trong thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể, ở một số Đảng bộ, chi bộ vẫn còn trường hợp cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên dẫn đến chất lượng rèn luyện, phấn đấu chưa cao; Công tác tự phê bình và phê bình có nơi, có lúc còn tư tưởng ngại va chạm dẫn đến giảm sút sức chiến đấu.

Việc triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cá biệt có nơi còn mang tính hình thức; việc nắm bắt và giải quyết tình hình tư tưởng ở cơ sở đôi lúc chưa kịp thời, hiệu quả; cấp ủy một số Đảng bộ, chi bộ chưa thực sự quan tâm đầy đủ tới công tác xây dựng Đảng, nhất là việc đổi mới phương thức lãnh đạo và chấp hành nghiêm chế độ báo cáo. Nề nếp và chất lượng sinh hoạt Đảng của một số chi bộ chưa thật sự đổi mới; việc chỉ đạo của một số tổ chức cơ sở Đảng đối với các tổ chức chính trị-xã hội chưa sâu sát, kịp thời…

Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Bộ Tài chính theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, các cấp ủy Đảng trực thuộc cần tập trung thực hiện một số nội dung cơ bản sau:

Thứ nhất, tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý cán bộ, đảng viên; chủ động ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Cần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên về mục đích, lý tưởng của Đảng, về phẩm chất đạo đức qua việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt, coi trọng và tổ chức tốt việc giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên qua thực tiễn công tác và sinh hoạt Đảng, qua gương người tốt việc tốt trong cơ quan, đơn vị. Thường xuyên cung cấp thông tin về tình hình quốc tế và trong nước, âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch để nâng cao cảnh giác cách mạng, sức “đề kháng” cho cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên trẻ trước những tiêu cực xã hội, những biểu hiện và mức độ suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Chủ động tạo dư luận trong đơn vị để phê phán, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm kỷ luật, đạo đức, tư cách đảng viên.

Gắn kết chặt chẽ công tác quản lý đảng viên với quản lý cán bộ, giữa quản lý đảng viên ở nơi công tác và nơi cư trú để chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên, không để các thế lực thù địch lợi dụng, phá hoại.

Thứ hai, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đổi mới, nâng cao chất lượng nghị quyết của chi bộ theo hướng cụ thể, thiết thực, tập trung lãnh đạo các vấn đề trọng tâm, trọng yếu của cơ quan, đơn vị; tránh việc ra nghị quyết tràn lan, nội dung nghị quyết của cấp dưới cũng giống như nghị quyết của cấp trên. Đặc biệt coi trọng công tác tổ chức thực hiện nghị quyết; Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc của cấp ủy, chi bộ để thực sự dân chủ, thiết thực, nói đi đôi với làm, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng. Chi ủy, nhất là bí thư chi bộ thường xuyên nghiên cứu, tăng cường tổ chức các sinh hoạt chuyên đề, tập trung lãnh đạo giải quyết các vụ việc trong cơ quan, đơn vị, chi bộ mà cán bộ, đảng viên quan tâm.

Thứ ba, đề cao sự gương mẫu, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị mà hạt nhân là đồng chí Bí thư Đảng bộ, chi bộ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Sự gương mẫu của tập thể cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị mà đặc biệt là của đồng chí Bí thư chi bộ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị vừa là tấm gương, vừa là chỗ dựa về tinh thần cho cán bộ, đảng viên. Cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị là những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, trong sáng về đạo đức, lối sống, luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, gương mẫu chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước thì sẽ phát huy được dân chủ, tính tích cực của cán bộ, đảng viên, tạo dư luận lành mạnh phê phán những biểu hiện tiêu cực, suy thoái và ngược lại.

Chính vì vậy, cần tập trung xây dựng, thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định nhằm xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị đặc biệt là của bí thư đảng bộ, chi bộ trong mối quan hệ với cấp ủy cơ quan, đơn vị; kịp thời nêu gương cán bộ, đảng viên điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện cơ chế giám sát cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; cơ chế cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về những yếu kém, sai phạm của cán bộ, đảng viên thuộc quyền quản lý.

Thứ tư, nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ. Không ngừng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, đảng viên, đồng thời nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên mới.

Tổ chức rà soát, đánh giá, phân loại cán bộ, từ đó có kế hoạch sắp xếp đội ngũ cán bộ hợp lý, bố trí cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh đã xây dựng; tổ chức luân chuyển, điều động, sắp xếp lại cán bộ, đảng viên; xây dựng quy trình quản lý cán bộ chặt chẽ, phòng ngừa sai phạm tiêu cực trong công tác chuyên môn. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên toàn diện về kiến thức chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công tác, khuyến khích cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ, chú trọng chất lượng đào tạo, năng lực thực tế, lấy hiệu quả công việc làm thước đo chính trong bình xét thi đua, khen thưởng, bổ nhiệm.

Để nâng cao chất lượng công tác kết nạp Đảng của Đảng bộ, một mặt các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc phải chủ động làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển Đảng phong phú để có điều kiện lựa chọn chất lượng, kỹ càng. Mặt khác, phải xem xét kỹ động cơ, mục đích của người xin vào Đảng, kịp thời giúp đỡ quần chúng đủ điều kiện sớm trở thành đảng viên, thực hiện đúng tiêu chuẩn, quy trình xét kết nạp đảng viên theo quy định của Đảng.

Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên. Kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng và nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Vì vậy, cấp ủy các tổ chức Đảng, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi quản lý trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác; việc thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm; việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, chấp hành kỷ cương kỷ luật, tác phong trong công tác, trong quan hệ giao tiếp… Chủ động phối hợp với cấp ủy nơi cư trú của cán bộ, đảng viên để quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện nhiệm vụ đảng viên và nghĩa vụ công dân.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên là trách nhiệm của các cấp ủy và mỗi tổ chức Đảng, trước hết là ở ý thức tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên. Để xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng tăng về số lượng, mạnh về chất lượng, toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tích chung của mỗi cơ quan, đơn vị và của ngành Tài chính.

Bài đăng trên Thông tin Công tác Đảng số 3 - 2014