Quyết định số 2575/QĐ-BTC:

Danh mục cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ Tài chính


Ngày 15/12/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2575/QĐ-BTC về Danh mục cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Theo Quyết định, Danh mục cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ Tài chính và các yêu cầu kỹ thuật cho việc xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành nhằm đảm bảo tính kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính, đảm bảo tính hệ thống, tiết kiệm và hiệu quả đầu tư, đồng thời nâng cao tính linh hoạt cho các đơn vị thuộc Bộ Tài chính khi thực hiện xây dựng, phát triển các cơ sở dữ liệu chuyên ngành nhằm xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu quốc gia về tài chính phù hợp với thông lệ quốc tế, tình hình thực tiễn tại Việt Nam, tạo lập nền tảng cho việc xây dựng Chính phủ điện tử và hướng tới xây dựng Chính phủ số.

Đối tượng áp dụng của Quyết định gồm:
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính.
- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong và ngoài ngành Tài chính có hoạt động liên quan đến xây dựng, cập nhật, kết nối, khai thác và sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính...
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 2575/QĐ-BTC.