Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Bộ Tài chính mới đây đã công bố Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

Danh sách được cập nhật đến ngày 16/9. Các doanh nghiệp kiểm toán có tên trong danh sách đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định của Luật Kiểm toán độc lập số 67, trừ trường hợp bị đình chỉ, bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán, bị tạm ngừng hoặc chấm dứt kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

Mời download danh sách cụ thể: 1644504.PDF