DATC bán 2.563.600 cổ phần LILAMA 3

PV.

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đang lựa chọn tổ chức bán đấu giá cổ phần kèm khoản nợ phải thu tại Công ty cổ phần LILAMA 3

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, DATC bán lô 2.563.600 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần), kèm khoản nợ phải thu theo sổ sách tại thời điểm 31/3/2021 là 375.060.801.595 đồng (Nợ gốc là 148.705.200.000 đồng; Nợ lãi là226.355.601.595 đồng) tại Công ty cổ phần LILAMA 3.

Giá trị khoản nợ phải thu - Giá khởi điểm bán đấu giá cả lô cổ phần kèm nợ phải thu:10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng).

Chất lượng và tình trạng pháp lý của tài sản theo chứng thư thẩm định giá số 61/2021/CTTĐG/CPAHN ngày 28/7/2021 của được lưu trữ tại trụ sở DATC.

Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá/chào bán cạnh tranh được DATC đưa ra là: Các đơn vị thm gia đấu giải phải đáp ứng là: Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá; Có Phương án đấu giá/chào bán cạnh tranh khả thi, hiệu quả.

Cùng với đó phải có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, bán đấu giá/chào bán cạnh tranh đối với vốn góp cổ phần, khoản nợ; (liệt kê một số hợp đồng tư vấn, bán đấu giá/chào bán cạnh tranh vốn góp cổ phần trong ba (03) năm gần đây)…;

Về thù lao dịch vụ tư vấn, bán đấu giá/chào bán cạnh tranh: phù hợp theo quy định của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động tư vấn, bán đấu giá/chào bán cạnh tranh (trong trường hợp đấu giá/chào bán cạnh tranh thành công và trường hợp không thành công) và hợp lý với yêu cầu của DATC trên cơ sở xem xét văn bản, hồ sơ chào phí.

Đồng thời, đơn vị tham gia phải là tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định  của pháp luật và có tên trong danh sách do cơ quan có thẩm quyền công bố. Có các tiêu chí phù hợp với tài sản đấu giá của DATC: Ký hợp đồng Mua bán tài sản đấu giá, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng…

DATC sẽ xem xét và đánh giá trên các tiêu chí để lựa chọn tổ chức phù hợp nhất.