DATC đẩy mạnh kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự

Lam Thư

Bên cạnh việc đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn trong kinh doanh mua, bán nợ, tái cơ cầu soanh nghiệp... thời gian qua, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam còn đặc biệt đề cao việc kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự trong Công ty.

Hội nghị Người lao động của DATC năm 2019
Hội nghị Người lao động của DATC năm 2019

 Xác định, việc kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự có ý nghĩa quyết định đến thực hiện các nhiệm vụ được giao, xây dựng Công ty phát triển vững mạnh. Chỉ tính riêng trong năm 2018, DATC đã tập trung triển khai nhiều công việc như thành lập Tổ Tư vấn thuộc Văn phòng Công ty, bổ sung thêm chức năng nhiệm vụ của Văn phòng  Công ty.

Tập trung phát triển nguồn nhân lực, chú trọng thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, tuyển dụng cán bộ có chất lượng để từng bước đáp ứng yêu cầu của sự phát triển Công ty. Thực hiện đa dạng hóa hình thức đào tạo (thuê ngoài, kết hợp với phương thức tự đào tạo, mở rộng đối tượng tham gia thảo luận xây dựng cơ chế chính sách, quy trình, quy chế...) qua đó từng bước nâng cao chất lượng lao động.

Trong năm, DATC cũng đã hoàn thiện kế hoạch và phương án nhân sự quy hoạch các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên và Bộ Tài chính. Triển khai đánh giá cán bộ để bổ sung giới thiệu quy hoạch các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên và Bộ Tài chính.

Đồng thời, triển khai rà soát, đánh giá cán bộ quy hoạch các chức danh thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc giai đoạn 2016-2020, 2021-2026. Triển khai các thủ tục nghỉ hưu đối với 01 Phó Tổng Giám đốc; bổ nhiệm 06 lãnh đạo cấp Ban và tương đương; thực hiện luân chuyển điều động trong nội bộ Công ty 06 lao động; tuyển dụng 06 lao động; chấm dứt Hợp đồng lao động với 02 lao động.

Bên cạnh công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, hoàn thiện tổ chức bộ máy, Công ty tiếp tục thực hiện cải tiến cơ chế tiền lương gắn với hiệu quả kinh doanh, nhằm tạo sự gắn kết giữa thu nhập và hiệu quả công tác.

Thực hiện chế độ trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành với nhiệm vụ được giao cho từng đơn vị, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch trong đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.