DATC triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm

PV.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Công ty TNHH Mua bán nj Việt Nam (DATC) đạt doanh số mua nợ và tài sản đạt 752,381 tỷ đồng, bằng 53,2% so với cùng kỳ năm 2015; Doanh thu đạt 831,101 tỷ đồng, bằng 85,5% so với cùng kỳ 2015... Những tháng cuối năm, DATC đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao

Hình minh họa. Nguồn: Internet
Hình minh họa. Nguồn: Internet

Trên cơ sở kết quả đã đạt được trong những tháng đầu năm, để đảm bảo hoàn thành kế hoạch kinh doanh và nhiệm vụ công tác năm 2016, Công ty tập trung thực hiện những nhiệm vụ như sau:

Thứ nhất, sớm kiện toàn, ổn định bộ máy quản lý Công ty theo các quyết định của Bộ về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc và thành viên Hội đồng thành viên;

Thứ hai, tập trung báo cáo, giải trình theo yêu cầu của Bộ để Bộ trình Chính phủ Nghị định về chức năng nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của DATC; cơ chế xử lý các khoản nợ đặc thù; cơ chế DATC tham gia tái cơ cấu tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Đồng thời, báo cáo, giải trình theo yêu cầu của Bộ để Bộ xem xét phê duyệt Đề án DATC tham gia tái cơ cấu gắn với thu hồi nợ trái phiếu SBIC, Quy chế quản lý, sử dụng quỹ thu hồi nợ SBIC, Quy trình phối hợp trong quá trình xử lý tài sản đảm bảo, tài sản hình thành từ nguồn vốn vay TPQTCP; Quy chế quản lý tài chính của Công ty;

Thứ ta, tiếp tục hoàn thiện dự thảo để trình Bộ về Đề án chiến lược kinh doanh của Công ty giai đoạn 2015 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Đề án nâng cấp Công ty thành Tổng Công ty Mua bán nợ Việt Nam theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 9/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về phê duyệt Đề án tái cơ cấu DATC; tiếp tục hoàn thiện các quy trình quy chế nội bộ của Công ty;

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh đàm phán mua nợ đối với các ngân hàng; tăng cường hoạt động thu nợ, xử lý nợ đối với các doanh nghiệp đã mua nợ. Thực hiện các giải pháp hiệu quả trong xử lý tài sản đảm bảo để thu nợ;

Thứ năm, chủ động tổ chức tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ khỏi giá trị doanh nghiệp. Đẩy mạnh xử lý tài sản và thu hồi nợ đã tiếp nhận;

Thứ sáu, đẩy nhanh tiến độ thoái vốn tại các doanh nghiệp theo kế hoạch đã được phê duyệt;

Thứ bảy, tổ chức phát động phong trào thi đua 06 tháng cuối năm trong toàn Công ty nhằm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh và nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2016; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ công tác khác.