Dấu ấn trong hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính lĩnh vực tài chính

PV.

Hội nghị sơ kết công tác tài chính ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2017 do Bộ Tài chính tổ chức sáng ngày 5/7 đã đánh giá cụ thể những kết quả đạt được của ngành Tài chính trên nhiều lĩnh vực, trong đó, công tác hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp đạt nhiều bước tiến quan trọng.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải phát biểu tại Hội nghị.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị về tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính –ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm 2017 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải cho biết, công tác xây dựng thể chế đã bám sát Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Chính phủ và Chương trình công tác năm 2017 của Bộ Tài chính, cơ bản đáp ứng được yêu cầu đề ra, phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu quản lý Nhà nước.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ để trình Quốc hội thông qua Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi) và cho ý kiến về Luật quản lý nợ công (sửa đổi); trình Ủy ban TVQH ban hành 01 Nghị quyết; trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 25 đề án (trong đó: 17 Nghị định, 2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 6 đề án khác); đã ban hành theo thẩm quyền 61 thông tư. Trong triển khai thực hiện, đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản, chính sách, chế độ mới; tăng cường đối thoại, hỗ trợ và tư vấn pháp luật về thuế cho doanh nghiệp và người dân.

Nhằm thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo các Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ; đẩy mạnh triển khai Chính phủ điện tử theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015.

Để cụ thể hóa những nhiệm vụ trên, Bộ Tài chính đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ với 47 nhóm nhiệm vụ, 87 giải pháp và 175 sản phẩm đầu ra; chương trình hành động triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 6/6/2017 về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã thực hiện rà soát 270 TTHC thuộc phạm vi quản lý (trong đó: hải quan 178 thủ tục, thuế 28 thủ tục, công sản 56 thủ tục...), đơn giản hoá hoặc bãi bỏ các TTHC không cần thiết; phối hợp với các bộ, cơ quan có liên quan thực hiện rà soát trên 400 văn bản có quy định TTHC hải quan.

Tính đến nay, cả nước đã có trên 580 nghìn doanh nghiệp đăng ký khai thuế qua mạng (99,88% số doanh nghiệp đang hoạt động); có trên 569 nghìn doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế và ngân hàng thương mại; mở rộng nộp và  hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử để kết nối trực tiếp dữ liệu với người nộp thuế; mở rộng triển khai hệ thống tiếp nhận, xử lý thông tin lược khai hàng hóa điện tử (e-Manifest) tại các cảng biển; đã kết nối với 40 hãng hàng không để kịp thời nắm thông tin về hàng hóa nhập khẩu; thí điểm triển khai hệ thống thông tin quản lý các doanh nghiệp hoạt động gia công hàng xuất khẩu; kết nối được 11/14 bộ và thực hiện 39 TTHC thông qua Cơ chế một cửa quốc gia, góp phần cắt giảm chi phí và thời gian thực hiện các TTHC thuế, hải quan; được cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư đánh giá cao.