Chỉ thị 04/CT-BTC:

Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


Ngày 20/10/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị số 04/CT-BTC về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Chỉ thị yêu cầu thủ trưởng các đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ Tài chính nghiêm túc triển khai thực hiện đầy đủ, toàn diện các nội dung theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Từng cơ quan, đơn vị trong ngành cần coi đây là sinh hoạt chính trị quan trọng, rộng lớn trong toàn ngành, tạo sự chuyển biến thực chất trong nhận thức và hành động, đề cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, rèn luyện phẩm chất đạo đức để phụng sự Tổ quốc và nhân dân.

Trong quá trình thực hiện, cần xác định rõ mục tiêu, nội dung, hình thức tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện phù hợp với yêu cầu chung và gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho ngành Tài chính.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Chỉ thị số 04/CT-BTC.