Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Bộ Tài chính

Thu Thủy

Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính đã kịp thời xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện nội dung này trong toàn Đảng bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ Bộ Tài chính trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt  Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, ngày 22/4/2016.
Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, ngày 22/4/2016.

Nội dung quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Kế hoạch số 313-KH/ĐU của Đảng ủy Bộ Tài chính về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong Đảng bộ Bộ Tài chính đã xác định, việc triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW có ý nghĩa quan trọng giúp toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Bộ Tài chính nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng ủy Bộ Tài chính chủ trương đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung quan trọng trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ Bộ Tài chính trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; Xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức Bộ Tài chính đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hội nhập phát triển, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Theo đó, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể quần chúng các cấp, của từng cơ quan đơn vị, trước hết là của cán bộ chủ chốt các cấp và của toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ Tài chính theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học tập đi đôi với làm theo”.

Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm và cả nhiệm kỳ.

Toàn Đảng bộ quyết tâm thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng bộ trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đa dạng nội dung, hình thức triển khai

Để thực hiện hiệu quả việc "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong Đảng bộ Bộ Tài chính, Đảng ủy Bộ đã đề ra nhiều hình thức triển khai đa dạng theo từng nội dung cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Bộ.

Theo đó, tập trung tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng thường xuyên, liên tục và có hệ thống Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị cũng như các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xác định nội dung đột phá, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính đã đề ra 03 nội dung đột phá về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" phù hợp với tình hình thực tiễn thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính giai đoạn 2015-2020, bao gồm:

Một là, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Tài chính.

Hai là, tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt Chương trình hành động của Bộ Tài chính về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia, cải cách hành chính nhà nước, xây dựng Chính phủ điện tử và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2016-2020 của ngành Tài chính.

Mỗi cán bộ đảng viên, cán bộ công chức viên chức ngành Tài chính xác định rõ mục tiêu học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; Xây dựng Chính phủ hành động, liêm chính, kiến tạo phát triển; tạo mọi điều kiện để người dân, doanh nghiệp được tự do sản xuất kinh doanh theo pháp luật, lấy phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp là mục tiêu quan trọng nhất.

Ba là, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hoàn thiện đề án quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản công, thực hiện nghiêm túc việc thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ôtô công của các cấp lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các Tổng cục thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Đảng ủy Bộ cũng yêu cầu bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng thuộc và trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, chỉ đạo việc xây dựng, bổ sung và hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng lĩnh vực công tác, đảm bảo sát với đặc điểm, chức trách nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/ĐU ngày 29/3/2013 của Đảng uỷ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2010-2025 về "Chuẩn mực đạo đức cán bộ đảng viên, cán bộ công chức ngành Tài chính học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”.

Đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực trong thực hiện Chỉ thị.