Đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi)

Thùy Linh

Bộ Tài chính đã trình Quốc hội, đăng ký dự án Luật Thuế giá trị gia tăng vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ Tài chính đã trình Quốc hội, đăng ký dự án Luật Thuế giá trị gia tăng vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội theo đúng quy định của pháp luật.
Bộ Tài chính đã trình Quốc hội, đăng ký dự án Luật Thuế giá trị gia tăng vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội theo đúng quy định của pháp luật.

Vừa qua, Bộ Tài chính tổ chức lấy ý kiến tham gia xây dựng dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) với định hướng đưa phân bón sang danh mục các mặt hàng chịu thuế giá trị gia tăng. Gửi kiến nghị đến Bộ Tài chính, cử tri TP. Hải Phòng kiến nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định trong thời gian sớm nhất để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất phân bón trong nước, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa mặt hàng phân bón sản xuất trong nước và hàng nhập khẩu.

Phản hồi về vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy trình xây dựng dự án Luật gồm 2 bước: Bước 1 - Lập đề nghị xây dựng dự án luật; bước 2 - Xây dựng nội dung chi tiết dự án Luật.

Thực hiện quy định nêu trên, Bộ Tài chính đã tiến hành tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật Thuế giá trị gia tăng, thu thập kinh nghiệm quốc tế; chuẩn bị hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; gửi xin ý kiến các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lấy ý kiến rộng rãi tổ chức, cá nhân có liên quan trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, của Bộ Tài chính và tổng hợp, giải trình ý kiến tham gia; xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và tổng hợp, giải trình ý kiến thẩm định để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Hiện nay, Bộ Tài chính đã có Tờ trình Chính phủ số 150/TTr-BTC ngày 18/7/2023 về lập đề nghị xây dựng dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) để trình Quốc hội, đăng ký dự án Luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.