Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính

Bùi Dương

Trong 2 tháng đầu năm 2018, Bộ Tài chính đã quyết liệt triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh...

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tăng cường tiến độ thực hiện xây dựng chính sách

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Báo cáo số 50/BC-BTP ngày 23/02/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình số 43/TTr-CP ngày 28/02/2018 trình UBTVQH đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.

Theo đó, Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì soạn thảo 4 dự án luật, nghị quyết, gồm: Luật Chứng khoán (sửa đổi); Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường; Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, có 3 dự án luật, nghị quyết đang thực hiện quy trình đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự kiến sẽ được làm thủ tục bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 ngay sau khi được Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng luật, nghị quyết, gồm:

(i) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật thuế tài nguyên và Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2018).

(ii) Luật Thuế tài sản: dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2018) và thông qua tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2019).

(iii) Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ thuế: dự kiến trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2018).

Cũng trong tháng 2/2018, tình hình thực hiện các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Bộ Tài chính đã chủ trì soạn thảo có 03 Đề án. Đối với tình hình thực hiện các đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ và các công việc thường xuyên theo chương trình công tác tháng 02/2018, Bộ Tài chính ban hành 09 Thông tư, trong đó tính đến hết ngày 28/02/2018, Bộ Tài chính đã ban hành 05 Thông tư.

Sửa đổi chính sách thu thuế phù hợp với doanh nghiệp

Nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả tinh thần chỉ đạo “Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp trong năm 2018” của Thủ tướng Chính phủ, ngày 05/3/2018, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg về tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Chỉ thị nêu rõ, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tuy nhiên, việc triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg vẫn còn tồn tại, hạn chế, chưa tạo được những đột phá thực sự thúc đẩy phát triển doanh nghiệp; các chính sách vẫn còn khoảng cách so với thực tiễn; chưa giải quyết triệt để tình trạng quy định chưa đồng bộ dẫn đến việc gây khó khăn cho doanh nghiệp...

Triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tại phiên họp thường kỳ tháng 2/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính phải quyết liệt chỉ đạo cán bộ, công chức thuộc đơn vị thực hiện nghiêm túc và hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ được phân công; chủ động theo dõi, cập nhật đầy đủ, chi tiết, kịp thời và thường xuyên về tiến độ, tình hình thực hiện các nhiệm vụ. Trong đó, cần quyết liệt thực hiện việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các chính sách tài chính đối với các Đề án trình Chính phủ có liên quan đến các cơ chế chính sách về thuế. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả, quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp được giao nhằm tháo gỡ ngay vướng mắc cho doanh nghiệp về thuế đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Chỉ thị số 07/CT-TTg và các Nghị quyết số 35/NQ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg trong năm 2018.