Hội đồng bầu cử quốc gia:

Đề xuất 9 giải pháp triển khai công tác bầu cử hiệu quả

PV.

Ngày 13/4, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia đã họp phiên thứ 4 dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân. Mục đích nhằm tiếp tục triển khai công tác bầu cử đại biểu quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021.

Các thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia sau khi kiện toàn nhân sự
Các thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia sau khi kiện toàn nhân sự

Tham dự phiên họp có các thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Ban Công tác đại biểu, đại diện các Tiểu ban giúp việc của Hội đồng bầu cử quốc gia và một số bộ, ban ngành ở trung ương.

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, Hội đồng bầu cử quốc gia đã báo cáo Quốc hội về tình hình, kết quả triển khai công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021. Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết kiện toàn một số thành viên của Hội đồng bầu cử quốc gia. Vì vậy, đây là phiên họp đầu tiên của Hội đồng bầu cử quốc gia sau khi đã được kiện toàn.

Tại phiên họp, Hội đồng bầu cử quốc gia cũng đã dành thời gian xem xét báo cáo tình hình triển khai công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, công tác chuẩn bị bầu cử tiếp tục được triển khai tích cực, đồng bộ ở cả Trung ương và địa phương. Công tác chuẩn bị bầu cử đã bước vào giai đoạn quan trọng, khẩn trương với việc tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử, tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người tham gia ứng cử, chuẩn bị rà soát danh sách cử tri, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử, kịp thời giải quyết, xử lý và trả lời đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân về những người tham gia ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp…

Trong giai đoạn này, Hội đồng bầu cử quốc gia cũng đã phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức 6 đoàn công tác kiểm tra, giám sát tình hình chuẩn bị bầu cử ở 16 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại phiên họp thứ này, Hội đồng bầu cử quốc gia cũng đã xem xét tờ trình về việc điều chỉnh phân công thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia và biểu quyết thông qua Nghị quyết phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ xuất phát từ kết quả kiện toàn nhân sự của Hội đồng bầu cử Quốc gia tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII vừa qua.

Để tiếp tục triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 trong thời gian tới, Báo cáo đã đề ra 9 nhiệm vụ chủ yếu như sau:

Thứ nhất, thực hiện việc phân bổ ứng cử viên ĐBQH ở Trung ương về ứng cử tại các địa phương đảm bảo đúng nguyên tắc và tiêu chí.

Thứ hai, tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ ba và ban hành Nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước, trong đó đảm bảo đạt tỷ lệ nữ và dân tộc thiểu số theo quy định của Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND.

Thứ ba, công bố danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước; chỉ đạo Ủy ban bầu cử các cấp ban hành Nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND theo từng đơn vị bầu cử theo đúng thời hạn quy định.

Thứ tư, chỉ đạo việc rà soát danh sách cử tri; niêm yết danh sách những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

Thứ năm, chỉ đạo việc tổ chức để người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp gặp gỡ, tiếp xúc cử tri thực hiện vận động bầu cử, báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nếu trúng cử ĐBQH, đại biểu HĐND.

Thứ sáu, tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ở các địa phương (đợt 2 và đợt 3).

Thứ bảy, chỉ đạo việc cấp phát kinh phí, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết phục vụ ngày bầu cử ĐBQH.

Thứ tám, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử, tổ chức đa dạng các hình thức tuyên truyền, nhất là về danh sách những người ứng cử, củng cố các cụm khẩu hiệu, panô, áp phích, tranh cổ động tại các khu vực đông dân cư và các địa điểm bỏ phiếu. Thứ chín, tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội; bảo đảm thông tin thông suốt, kịp thời, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng của nhân dân trong dịp bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra thành công.

Kết luận lại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao công tác chuẩn bị và các công việc đã được triển khai theo Kế hoạch từ phiên họp thứ ba đến nay.

Đặc biệt, để công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 đạt được kết quả cao, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị: Trong thời gian tới các thành viên trong Hội đồng bầu cử, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, các Tiểu ban của Hội đồng, các cơ quan, đơn vị, bộ ngành trung ương và địa phương bám sát các nhiệm vụ đã được đề ra trong Báo cáo; nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, tích cực chuẩn bị chu đáo, hiệu quả, an toàn để cuộc bầu cử sắp tới thực sự là Ngày hội của toàn dân.