Đề xuất cơ chế tài chính thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam

Hà Anh

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết cơ chế tài chính thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học giai đoạn 2020-2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 436/QĐ-TTg ngày 30/3/2020 ban hành Kế hoạch thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học giai đoạn 2020 - 2025.

Theo dự thảo, các mức chi cho hội nghị, họp Ban chỉ đạo, Hội đồng tư vấn khối ngành, Hội đồng thẩm định chương trình để phục vụ cho hoạt động xây dựng chuẩn chương trình đào tạo đối với các trình độ của giáo dục đại học thực hiện theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 và Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính.

Mức chi cho các hoạt động điều tra, khảo sát, so sánh, phân tích các tài liệu mô tả các dịch vụ, hoạt động, công việc của khối ngành của từng lĩnh vực đào tạo phục vụ cho hoạt động xây dựng chuẩn chương trình áp dụng theo quy định tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính.

Về mức chi dịch và hiệu đính tài liệu, dự thảo Thông tư quy định, chi dịch nói từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt và ngược lại thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 71/2018/TT-BTC; Chi phiên dịch (dịch nói) từ tiếng Việt sang tiếng dân tộc thiểu số và ngược lại: Mức tiền công áp dụng bằng 70% mức chỉ thuê người dẫn đường kiêm phiên dịch tiếng dân tộc quy định tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC.

Cùng với các mức chi trên, dự thảo Thông tư quy định về chi dịch và hiệu đính tài liệu; Chi in ấn tài liệu, mua văn phòng phẩm phục vụ cho hoạt động xây dựng chuẩn chương trình; Chi thông tin, truyền thông về khung trình độ; Chi bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ phát triển chương trình theo chuẩn chương trình đào tạo của khung trình độ; Chi xây dựng chuẩn chương trình đào tạo, xây dựng văn bản báo cáo tham chiếu Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học với Khung tham chiếu trình độ ASEAN…

Kinh phí thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học giai đoạn 2020-2025 được giao trong tổng dự toán ngân sách hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo phân cấp quản lý để thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định.

Đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học giai đoạn 2020-2025 phải thực hiện đúng các quy định hiện hành về quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí theo quy định tại các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước, các chế độ chỉ tiêu hiện hành và các quy định cụ thể tại Thông tư này.

Đối với các mức chỉ khác không được quy định cụ thể tại Thông tư này, thủ trưởng đơn vị được giao nhiệm vụ áp dụng mức chi trong các văn bản quy định hiện hành của nhà nước đối với các hoạt động tương tự để quyết định mức chi trong phạm vi dự toán được giao…