Đề xuất điều chỉnh mức trích nộp phí cung cấp thông tin doanh nghiệp

Huy An

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 47/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp (DN), lệ phí đăng ký DN.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Dự thảo Thông tư đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 6 như sau: Tổ chức thu phí, lệ phí thực hiện kê khai, nộp số tiền phí, lệ phí thu được theo tháng, quyết toán năm theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Đồng thời, Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 2 Điều 7. Cụ thể, đối với tổ chức thu phí là Sở Kế hoạch và Đầu tư thì tổ chức thu phí chuyển 70% số tiền phí cung cấp thông tin DN thu được vào tài khoản của Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh. Việc trích chuyển được thực hiện hàng tháng.

Số tiền còn lại 30% nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định. Nguồn chi phí trang trải cho việc thực hiện công việc và thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách.

Trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP, thì được sử dụng 30% số phí thu được để trang trải cho việc thu phí theo quy định.

Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh được trích 13% (thay cho mức 85% hiện hành) số tiền phí cung cấp thông tin doanh nghiệp thu được (gồm cả số phí do Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển về theo quy định) để chi cho các nội dung quy định tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP và nộp 87% (thay cho mức 15% hiện hành) tiền thu được vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng chứng từ thu, công khai chế độ thu phí, lệ phí không đề cập tại dự thảo Thông tư này được thực hiện theo quy định tại Luật Phí và lệ phí, Nghị định số 120/2016/NĐ-CP, Nghị định số 11/2020/NĐ-CP… và một số nghị định khác.

Dự thảo Thông tư cũng nêu rõ, trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản liên quan viện dẫn tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.