Thông tư 47/2019/TT-BTC:

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp


Ngày 05/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 47/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Thông tư gồm 8 điều, quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Các đối tượng được điều chỉnh, áp dụng gồm: Người nộp, tổ chức thu phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20/9/2019.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây:

Thông tư 47/2019/TT-BTC.

Biểu phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp kèm theo Thông tư 47/2019/TT-BTC.