Đề xuất điều kiện được tạm ứng ngân quỹ nhà nước

PV.

Nhằm xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách trung ương, đáp ứng các nhu cầu chi đột xuất khi ngân sách trung ương chưa tập trung kịp nguồn thu, Bộ Tài chính dự thảo Thông tư quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo dự thảo, điều kiện tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách cấp tỉnh gồm:

Một là: Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc công văn phê duyệt của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trong trường hợp giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho dự án.

Hai là: Mức đề nghị tạm ứng phải nằm trong mức bội chi ngân sách cấp tỉnh được Quốc hội quyết định hằng năm theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước.

Ba là: Mức đề nghị tạm ứng phải nằm trong hạn mức vay còn lại của ngân sách cấp tỉnh theo quy định tại Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước.

Bốn là: Ngân sách cấp tỉnh không có dư nợ tạm ứng ngân quỹ nhà nước quá hạn tại thời điểm đề nghị tạm ứng và thời điểm rút vốn.