Đề xuất mở rộng nội dung chi hỗ trợ nhân đạo

PV.

Đó là một trong những nội dung được Bộ Tài chính đề xuất tại Dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân tai nạn giao thông.
Đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân tai nạn giao thông.

Theo Bộ Tài chính, Dự thảo Nghị định giữ nguyên các quy định về việc quản lý, sử dụng Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới. Dự thảo Nghị định đã bỏ quy định về cơ sở dữ liệu về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới do Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 không giao Chính phủ hướng dẫn.

Đồng thời, bổ sung quy định trách nhiệm của Hội đồng quản lý Quỹ trong việc giám sát, quản lý, quản trị, vận hành, khai thác, phát triển và duy trì hoạt động của cơ sở dữ liệu về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Dự thảo Nghị định cũng đã sửa đổi một số quy định về việc sử dụng Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới. Trong đó, đề xuất mở rộng nội dung chi hỗ trợ nhân đạo đối với trường hợp “không thuộc phạm vi bảo hiểm” để góp phần hỗ trợ cho người bị thiệt hại khi xảy ra tai nạn.

Ngoài ra, Dự thảo Nghị định cũng bổ sung nhiệm vụ của Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới là ban hành quy trình, thủ tục và hồ sơ chi hỗ trợ nhân đạo, hoàn trả các khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm đã tạm ứng bồi thường để phù họp với thực tiễn triên khai.