Sửa đổi quy định về bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới phù hợp thực tiễn

PV.

Bộ Tài chính đã dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Dự thảo đã sửa đổi nhiều quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới phù hợp với thực tiễn.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo Bộ Tài chính, về cơ bản, dự thảo Nghị định kế thừa quy định pháp luật hiện hành về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới quy định tại Nghị định số 03/2021/ND-CP và Thông tư số 04/2021/TT-BTC và sửa đổi một số quy định đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn.

Về điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu, Dự thảo Nghị định giữ nguyên các quy định như hiện hành và sửa đổi một số quy định về thời hạn bảo hiểm và đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bảo hiểm.

Theo đó, Dự thảo sửa đổi, thống nhất quy định về thời hạn bảo hiểm tối thiểu là 1 năm và tối đa là 3 năm trong tất cả các trường hợp trừ trường hợp thời hạn bảo hiểm dưới 1 năm là xe cơ giới nước ngoài tạm nhập, tái xuất có thời hạn tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới 1 năm; niên hạn sử dụng của xe cơ giới dưới 1 năm theo quy định của pháp luật; xe cơ giới thuộc đối tượng đăng ký tạm thời theo quy định của Bộ Công an.

Dự thảo bỏ quy định về chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp chủ xe không thanh toán đủ phí theo quy định và đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm do các nội dung này đã được quy định đầy đủ trong Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022.

Đồng thời, Dự thảo bổ sung quy định về nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm về việc triển khai bán bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Theo đó, không chi hỗ trợ đại lý bán bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới dưới mọi hình thức ngoài mức hoa hồng bảo hiểm đại lý được hưởng theo quy định của Bộ Tài chính.

Đồng thời, không khuyến mại, chiết khấu thanh toán dưới mọi hình thức đối với bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới để tránh tình trạng cạnh tranh, giảm phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới giữa các doanh nghiệp bảo hiểm trên thị trường hiện nay.

Đối với các quy định về quản lý, sử dụng Quỹ bảo hiểm xe cơ giới và quản lý, vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, Dự thảo Nghị định giữ nguyên các quy định về việc quản lý, sử dụng Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.

Dự thảo Nghị định đã bỏ quy định về cơ sở dữ liệu về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới do Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 không giao Chính phủ hướng dẫn. Đồng thời, bổ sung quy định trách nhiệm của Hội đồng quản lý Quỹ trong việc giám sát, quản lý, quản trị, vận hành, khai thác, phát triển và duy trì hoạt động của cơ sở dữ liệu về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Dự thảo Nghị định cũng sửa đổi một số quy định về việc sử dụng Quỹ bảo hiểm xe cơ giới. Theo đó, mở rộng nội dung chi hỗ trợ nhân đạo đối với trường hợp “không thuộc phạm vi bảo hiểm” để góp phần hỗ trợ cho người bị thiệt hại khi xảy ra tai nạn.

Đối với chi hỗ trợ nhân đạo, quy định trước đây phải chi hỗ trợ nhân đạo không thấp hơn 25%, do đó trường hợp trong năm không phát sinh chi đến 25% thì sẽ không đáp ứng quy định. Trường hợp chi vượt quá 25% thì có thể không có nguồn để chi. Ngoài ra, Bộ Tài chính đã rà soát các nội dung chi khác đều quy định là không vượt quá, vì vậy, việc điều chỉnh chi hỗ trợ nhân đạo để đảm bảo thống nhất quy định. Do đó, Dự thảo sửa “mức chi không thấp hơn 25%” thành “không vượt quá 25%”.

Đồng thời, sau khi rà soát quy định hiện hành, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) thấy rằng, tổng tỷ lệ các nội dung chi là 98%. Đồng thời, theo kiến nghị của cử tri mà Bộ Tài chính nhận được thời gian qua có kiến nghị tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của loại hình bảo hiểm này. Vì vậy, Bộ Tài chính đã điều chỉnh nâng mức chi tổ chức tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông đường bộ và chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới từ 15% lên 17%. 

Dự thảo cũng quy định cụ thể về việc Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam ưu tiên thực hiện các nội dung chi hỗ trợ nhân đạo, chi công tác đề phòng, hạn chế tổn thất, tai nạn giao thông đường bộ và chi tuyên truyền, giáo dục đảm bảo phù hợp với mục tiêu thành lập Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới. Đồng thời, bổ sung nhiệm vụ của Quỹ là ban hành quy trình, thủ tục và hồ sơ chi hỗ trợ nhân đạo, hoàn trả các khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm đã tạm ứng bồi thường để phù hợp với thực tiễn triển khai.

Ngoài ra, Dự thảo đã điều chỉnh giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính đối với thủ tục thành lập, thay đổi thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới từ 14 ngày xuống còn 10 ngày. Đồng thời, bổ sung quy định về trình tự thực hiện và hồ sơ đề nghị thông báo tỷ lệ đóng góp Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới.