Đề xuất mức thu, nộp và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước

Minh Hà

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 5/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Dự thảo Thông tư đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 6 như sau: Tổ chức thu phí, lệ phí thực hiện kê khai, nộp tiền phí, lệ phí thu được theo tháng, quyết toán năm theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Đồng thời, dự thảo Thông tư đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 7. Cụ thể, đối với tổ chức thu phí là Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổ chức thu phí chuyển 70% số tiền phí cung cấp thông tin doanh nghiệp thu được vào tài khoản của Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh. Việc trích chuyển được thực hiện hàng tháng.

Số tiền còn lại 30% nộp vào ngân sách nhà nước theo chương, tiểu mục tương ứng của Mục lục ngân sách hiện hành. Nguồn chi phí trang trải cho việc thực hiện công việc và thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước.

Trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí được sử dụng 30% số phí thu được để trang trải cho việc thu phí theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP.

Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh được trích 13% số tiền phí cung cấp thông tin doanh nghiệp thu được (bao gồm cả số phí do Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển về theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7) để chi cho các nội dung quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP. Nộp 87% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, tiểu mục tương ứng của Mục lục ngân sách hiện hành.

Bên cạnh các nội dung trên, dự thảo Thông tư cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8. Cụ thể, các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí, lệ phí không đề cập tại Thông tư này thì được thực hiện theo quy định tại Luật Phí và lệ phí, Nghị định số 120/2016/NĐ-CP, Luật Quản lý thuế, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, Nghị định số 11/2020/NĐ-CP, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC.

Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản liên quan viện dẫn tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.