Đến năm 2025, hệ thống giáo dục quốc dân tổ chức giáo dục quyền con người

BD

Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình bảo đảm và thúc đẩy quyền con người của Việt Nam nói chung và giáo dục quốc dân nói riêng.

Phổ cập trong hệ thống giáo dục quốc dân

Đề án “Đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân” đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05/09/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình bảo đảm và thúc đẩy quyền con người của Việt Nam nói chung và giáo dục quốc dân nói riêng.

Sau hơn 1 năm triển khai, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là cơ quan chủ trì về nội dung, tiến độ triển khai, theo dõi giám sát thực hiện Đề án đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan như, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội... đã thành lập Ban điều hành đề án, xây dựng được các kế hoạch chi tiết thực hiện đề án, xây dựng dự toán kinh phí năm 2018 và tổng thể kinh phí của đề án.

Theo ông Trần Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, thực tế, về cơ bản tất cả các nội dung lồng ghép vào chương trình sách giáo khoa mới thì đã được các chuyên gia nghiên cứu và đưa vào. Vì vậy, sẽ thay đổi một số cấu trúc của chương trình sách giáo khoa ở các cấp.

Chủ động đề xuất giải pháp triển khai đồng bộ

Trong thời gian qua, một số bộ đã bắt đầu triển khai việc điều chỉnh, xây dựng chương trình đào tạo về quyền con người để đưa vào chương trình giảng dạy. Tuy nhiên, nhiều nội dung của đề án còn chậm so với tiến độ đã đề ra, mà nguyên nhân do quy mô đề án lớn, liên quan đến nhiều bộ, ngành nên việc triển khai gặp khó khăn.

Từ thực tế này, đại diện các bộ, ngành có liên quan trong việc thực hiện đề án cũng nêu ra các đề xuất, giải pháp cụ thể theo đặc thù công việc được giao để trong thời gian tới có thể triển khai đề án đảm bảo đúng lộ trình, kế hoạch đặt ra đảm bảo mục tiêu nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục quyền con người, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người học, của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục về tầm quan trọng, ý thức tự bảo vệ các quyền của bản thân, tôn trọng nhân phẩm, các quyền và tự do của người khác; ý thức về trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân đối với Nhà nước và xã hội, góp phần phát triển toàn diện con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển bền vững của đất nước.

Ðề án phấn đấu đến năm 2025, 100% các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân tổ chức giáo dục quyền con người cho người học...