Điểm mới về kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu

PV.

Ngày 08/8/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 70/2018/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020.

Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020. Nguồn: Internet
Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020. Nguồn: Internet
Tại Thông tư, Bộ Tài chính nêu rõ các nhiệm vụ chi đối với Hợp phần biến đổi khí hậu (Dự án thành phần số 1) gồm có Chi cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam; Thực hiện rà soát, cập nhật quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước; Quy hoạch sử dụng đất; Quy hoạch thủy lợi; giao thông; Xây dựng theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu, đánh giá khí hậu quốc gia; Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu của Việt Nam...
Đối với Hợp phần tăng trưởng xanh (Dự án thành phần số 3) các nhiệm vụ chi là Tính toán mô hình chi phí cận biên giảm phát thải (MACC), hệ thống giám sát đánh giá cấp địa phương và xây dựng kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của khoảng 15 tỉnh; Đào tạo nâng cao năng lực, thu thập số liệu đầu vào tại các địa phương; Đào tạo, truyền thông cho khu vực tư nhân, ngân hàng thương mại.

Mức chi thực hiện các nhiệm vụ chi sự nghiệp của Chương trình thực hiện theo chế độ chi tiêu hiện hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

Ngoài ra, tại Thông tư, Bộ Tài chính còn hướng dẫn thêm một số mức chi như: Chi xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; Chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ; Chi điều tra, khảo sát.

Cụ thể, chi xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo quy định tại Thông tư số 123/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học. Trường hợp xây dựng sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ, mức chi theo thực tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong phạm vi dự toán được giao.

Chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Chi điều tra, khảo sát sẽ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia.

Căn cứ quy định tại Thông tư này và khả năng ngân sách địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình cho phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương và đảm bảo theo quy định hiện hành.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 22/9/2018, đồng thời thay thế cho quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2010/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT ngày 15/3/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2009-2015.