Điểm sáng trong cải cách, hiện đại hoá tại Cục Thuế Hà Tĩnh

PV.

Cải cách, hiện đại hoá ngành Thuế là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được Cục Thuế Hà Tĩnh chú trọng triển khai trong năm 2021 và đạt nhiều kết quả tích cực.

Đến nay, Cục Thuế Hà Tĩnh đã có 7.255 đơn vị đăng ký kê khai qua mạng, trong đó tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký đạt 100%.
Đến nay, Cục Thuế Hà Tĩnh đã có 7.255 đơn vị đăng ký kê khai qua mạng, trong đó tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký đạt 100%.

Trong năm 2021, một trong những điểm sáng trong cải cách hành chính tại Cục Thuế Hà Tĩnh đó là đơn vị đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, của UBND tỉnh về cắt giảm các thủ tục hành chính về thuế nên đã rút ngắn thời gian, chi phí cho người nộp thuế.

Cụ thể, Cục Thuế Hà Tĩnh đã chỉ đạo các chi cục thuế trực thuộc thực hiện giảm thiểu thời gian tối đa theo quy định về giải quyết các thủ tục hành chính về thuế như: Cấp mã số thuế, khai thuế, miễn giảm, hoàn thuế và giảm thiểu thời gian thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp; thực hiện niêm yết và triển khai các thủ tục hành chính được bổ sung, sửa đổi trong năm 2021 của Bộ Tài chính. Đồng thời, giải đáp kịp thời các vướng mắc liên quan đến chính sách thuế, thanh tra, kiểm tra thuế, quyết toán thuế, góp phần giảm thiểu được thời gian và chi phí cho người nộp thuế và cơ quan thuế các cấp.

Bên cạnh đó, Cục Thuế đã phối hợp tích cực với các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện cải cách hành chính và đã cử công chức trực tại Trung tâm Hành chính công các huyện, thành phố, thị xã để tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả 16 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, lệ phí trước bạ tại Trung tâm Hành chính công đúng quy định; tổ chức điểm thu lệ phí trước bạ ô tô tập trung toàn Tỉnh tại TP. Hà Tĩnh tạo thuận lợi, tiết giảm chi phí cho người nộp thuế.

Song song với việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, Cục Thuế cũng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế. Cụ thể, đơn vị đã thực hiện nâng cấp hệ thống máy chủ tại Cục Thuế; triển khai phòng họp trực tuyến tại Cục Thuế và các Chi cục Thuế; hệ thống truyền nhận thông tin hoàn trả ngân sách nhà nước điện tử; công cụ hỗ trợ hiển thị nội dung hóa đơn điện tử, nâng cấp hệ thống 479 kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế; ứng dụng Thuế điện tử cho thiết bị di động (eTax Mobile 1.0).

Cục Thuế đẩy mạnh sử dụng phần mềm quản lý tài sản nhà nước tập trung, hệ thống xử lý hồ sơ khai lệ phí trước bạ xe ô tô; nâng cấp sử dụng phần mềm Teamviewer năm 2021-2023. Phối hợp với Tổng cục Thuế, Sở Tài nguyên và môi trường Hà Tĩnh triển khai hệ thống kết nối trao đổi thông tin giữa cơ quan Thuế và cơ quan Tài nguyên môi trường, hệ thống thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai trên Cổng dịch vụ công quốc gia.  

Đồng thời, triển khai nội dung “Đảm bảo An toàn thông tin cá nhân trong Không gian số”, Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng hạ tầng truyền thông thống nhất ngành Tài chính theo Quyết định số 1850/QĐ-BTC ngày 22/9/2021 của Bộ Tài chính, thực hiện rà soát đăng ký chứng thư số, xử lý hoàn thuế bằng phương thức điện tử và phục vụ ký điện tử đối với biên bản vi phạm hành chính điện tử.

Cùng với đó, tổ chức vận hành tốt hệ thống cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế đáp ứng được yêu cầu khai thác, sử dụng ứng dụng của các đơn vị trong toàn hệ thống; tiếp nhận các yêu cầu hỗ trợ qua hệ thống hỗ trợ, qua hệ thống mail, chát và qua điện thoại các vướng mắc về hệ thống, phần mềm ứng dụng và các dịch vụ liên quan được 5.421 lượt yêu cầu, trong đó tại Cục Thuế đã xử lý 5.219 lượt và chuyển Tổng cục Thuế hỗ trợ 202 lượt, tỷ lệ giải quyết đạt 100%.

Cục Thuế cũng chỉ đạo, đôn đốc, hỗ trợ các phòng, các Chi cục triển khai Kê khai qua mạng, nộp thuế điện tử cho số doanh nghiệp mới phát sinh, hướng dẫn các đơn vị nộp thuế qua dịch vụ Thuế điện tử. Năm 2021 đã thực hiện đăng ký kê khai qua mạng cho 1.773 đơn vị, nộp thuế điện tử cho 618 đơn vị.

Đến nay, có 7.255 đơn vị đăng ký kê khai qua mạng tại Cục Thuế Hà Tĩnh, trong đó tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký đạt 100%; có 7.063 đơn vị đăng ký nộp thuế điện tử, trong đó tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký đạt 100% và đã được Ngân hàng xác nhận đạt 99%.

Trong năm 2021, số doanh nghiệp thực hiện nộp tiền thuế thông qua dịch vụ thuế điện tử trong tại Cục Thuế Hà Tĩnh là 5.085 doanh nghiệp với tổng số tiền là 3.447 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt 93%; tỷ lệ chứng từ điện tử của doanh nghiệp đạt 91% và tỷ lệ số tiền điện tử của doanh nghiệp đạt 95%...